HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 5

JPEG (Deze pagina), 624.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

g j
A
ju
.
f,
ll
l
g.
>i
al
vl
El
l
Zal er werkelijk spoedig eene nieuwe << VVet tot regeling
_ van het Lager OnderwQs>> tot stand komen? Zal die nieuwe
A wet werkelük verbetering van veel gebrekkige, wegneming
` van vele grieven, herstel van verschillende kwalen geven?
Zal door die wet aan den sträd van vele jaren - althans
voor een lang tüdperk ­- werkelük en niet schünbaar een
einde gemaakt worden; of zal men, door te vermijden in
het hart der quaestie te dringen, door liefst niet bloot te
j leggen hoe het is èn hoe het wezen moet, eene schijnbare
oplossing aan den strijd geven, den kiem van vernieuwden
j hevigen strijd zaaijen? Zullen eindelijk niet zoogenaamd
~ politieke en andere invloeden en belangen den doorslag
1
j geven en daardoor de belangen, die in deze wet het hoogste
¤ .
f moeten gelden, op den achtergrond geschoven, zoo niet ge-
‘ heel verzaakt worden? Deze vragen komen zeer zeker in
l deze dagen elken waren vaderlander op de lippen en hij
2 uit ze onbeschroomd in vergaderingen en bheenkomsten,
4 .. . .. .
J gelgk er in onzen tijd zoo velen plaats vinden. De een
‘ ‘
' spreekt daar zgn twüfel en zgn vrees, de ander zijn hoop
en vertrouwen uit. Beiden trachten zoodoende bouwstoiïen
aan te dragen voor dat wat van hoog en heilig algemeen
á belang is. Ook mij laat dit belang geenszins koud; ook mij
Z noopt de gedachte, aan al wat in en tegen dit belang zoo
j al zal kunnen worden besloten en vastgesteld, tot spreken, j
al tot het bescheidenlgk te berde brengen van eenige punten.
‘l . .. . . . .. . J
t‘ die volgens mrjne overtuiging niet voorbijgezien mogen j
Q,