HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 47

JPEG (Deze pagina), 783.89 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

i
45
geven; dan is de neutraliteit haar sieraad en haar kracht.
<<Wenscl1t men meer, het huisgezin en de kerk mogen
dat aanvullen; de school heeft dan haar pligt volbragt.>> '
De lectuur van de artikelen waarin het bovenstaande j
· J uitvoerig doch in aangenamen, boeüenden vorm wordt aange-
toond, heeft mij innig genoegen verschaft.
· Ik vind er volkomen in wedergegeven de gedachten, die mü
' T bezielden, toen ik het waagde de genoemde formule ter neêr 4
j te schrüven, en die geenszins gewijzigd werden, ook toen
' ik mij later zelf nog eens ernstig afvroeg, wat stelt gij u
3 ik voor met uwe formule te bereiken, hoe stelt gij u de ge-
1 mengde school met godsdienst boven geloofsverdeeldheid Ij
' voor? De vraag: waarom moet er godsdienst boven geloois-
9 verdeeldheid zijn meen ik reeds vroeger en ook aan den H
i' aanvang dezer bladzijden naar mijn beste weten te hebben t
- ik beantwoord. Ziedaar dan door den inhoud van genoemde
" H artikelen naar waarheid geschetst, hoe men zich de zede-
6 lijke vorming op de gemengde scholen en de godsdienst
9 boven geloofsverdeeldheid, die daarvan de grondslag moet
is i uitmaken, moet denken, en hoe deze gedachte verwezen-
M ç lijkt kan en moet worden. Ziedaar ook tevens welsprekend
ëï L aangetoond, hoe de gemengde neutrale school moet en kan i
5, zijn, hoe zij ­- wat ik volgaarne wil aannemen, waaraan i
äd t ik zelfs niet twijfel ­-­ over het algemeen na nog is maar J
H1 ook, hoe zij in het vervolg, in naaste en verdere toekomst
id moet zijn en blijven, want, men zie het toch niet voorbij,
ä de geestesrigting van onzen tijd is reeds anders en dreigt
BH v hoe langer hoe meer anders te worden als die van het tijd- _
l€‘ ä perk, waaruit het meerencleel van het thans fungerende - {
*ï" ig onderwijzerspersoneel is voortgekomen.
ln, Op ons, de thans levenden, rust de heilige pligt voor de
tm naaste en, zoo mogelijk, ook voor de verdere toekomst te
i zorgen. Dus, hoe de gemengde volksscholen in de naaste en
901 verdere toekomst zullen zijn, daarop vooral komt het aan. Ik j
hoor mij wederom toeroepen, in hoeverre kan uwe formule er l
I
Q