HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 46

JPEG (Deze pagina), 782.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

jxlï ‘ L · . A _«_,
1
`
i · E {
r E liet
Het in deze door O. O. gestelde vragen,liggende bezwaar E
wordt op geheel afdoende wüze wederlegd en als het ware A
1 jj weggenomen in een drietal wel geschreven artikelen, voorko-
i mende in de nomrners 11 , 12 en 13 (Jaarg.1875) van hetzelfde {
blad. Volgens het korte doch juiste résumé, daarvan in der i
tijd door een dagblad gegeven, komt de inhoud dier artikelen ,
; neer op het volgende: ;
«De kennis , die der jeugd wordt medegedeeld, ga gepaard de
{ · met zedelijke vorming, en deze hebbe een algemeen zede· E
i . lijken grondslag. i
j § <<Dat beginsel, zegt <<Ons Onderwijs>>, is voor Neder­
land noodig, anders is onze school voor het grootste gedeelte g
l l des volks onbruikbaar. De neutraliteit moet iets meer zijn
i dan iets bloot negatiefs; het positief beginsel van het open- r
IV baar onderwüs is zedelijkgodsdienstige vorming, zonder te ‘
G treden op het gebied van eenige leer of eenige geloofsbe·
, ·j lijdenis. · _ f
i <<Godsdienst boven geloofsverdeeldheid acht O. O. het be- .
d ginsel en het einde van alle ware godsdienst. De openbare
school, zegt het blad, gaat bij haar zedelijk-godsdienstige
. vorming uit van het bewustzijn van het goddelijke, dat reeds §
` in het kind aanwezig is; zü betoogt niet, bewijst niet, ,
jj philosofeert niet; zü neemt als axioma aan wat niet meer
1 bewezen behoeft te worden. In dien toestand grijpt zij de,
j j · vele voorkomende gelegenheden aan om het kind eerbied
in te boezemen voor het oneindige, liefde voor de bron §
van alle goed, liefde voor ouders en naasten, waarheid
en regt. E
«De gelegenheden, zij zijn een heerlüke lentemorgen, een
g onweder, geschiedenis of aardrijkskunde en honderden ande- j
re, waardoor men het kind kan stemmen tot dankbaar- y
heid en eerbied jegens God, aankweeking van waarheidszin,
* liefde voor de ouders, oefenen van verdraagzaamheid en
f hulpvaardigheid.
ç << Dit alles - zegt het O. O. ­- kan de openbare school
il
ä