HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 45

JPEG (Deze pagina), 740.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

` M
P
$3
en opvoeder des menschdoms op zich zal nemen, het dit
slechts zal kunnen doen doordien het Christendom die
taak haar vóór *18 eeuwen toevertrouwd, volgens zijne be~
stemming en naar de mate van züne krachten zal hebben j
volbragt.
Men heeft het alzoo van sommige zijden doen voorkomen, ‘
alsof de formule die ik wensehte in de wet te zien opne-
K men, slechts moest strekken alleen ten gunste van het
f godsdienstig beginsel mgncr kerk. Sedert heb ik alles wat het
à fond der onderwijs­quaestie raakt met aandacht gevolgd, en ·
j het is müne innige overtuiging gebleven, dat eene dergelüke
formule in onze wetten voor lager èn middelbaar onderwüs
eene nookzakelükheid is. Eene noodzakelükheid ook dan
S en evenzeer wanneer geen enkel leerling, tot mün kerk- .9
genootschap behoorende, de openbare door deze wetten
beheerschte scholen zou bezoeken, ook dan wanneer niet ij
één Jood in Nederland ware te vinden. H
Hoewel men tegen die formule op zich zelve weinig ot
niets had aan te merken, werden toch van verschillende
kanten bezwaren tegen hare opneming in de wet geopperd. ‘
Ook de redactie van c<Ons Onderw§s>> deed dit. Zij schreef
o. a.: <<Ziedaar nu eene formule, die positief spreekt, het
<< geloof aan God en de waarde van den Godsdienst stellig _
<< erkent en een deugdzaam leven als het uitvloeisel van 4
j << beide beginselen voorstelt; eene formule, die onzes inziens I
<< zeer goed dienst zou kunnen doen - als zij maar niet de
l << deur openzette voor nieuw misverstand en nieuw gehar-
<<rewar>> en eenige regels verder: << Wij kunnen gemakkelgk
<<eenige punten van verschil (wezenlijk of gezocht, dat doet
· <<er niet toe), die terstond rüzen zullen, neerschrijven: Wat j
H « is geloof? Hoe zult gij God voorstellen? Wat gij een
Q << godsdienstig leven noemt, is daarom voor mij nog geen
i « godsdienstig leven. Uw zoogenaamd deugdzaam leven is
F << voor mij misschien werkheiligheid, waarvan ik niet weten
<<wil enz.
j l
ä l