HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 42

JPEG (Deze pagina), 827.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

j Q
{ N 4,0
i lende standpunten, die aan de door mü voorgestelde
` i formule in tal van recensiën ten deel viel, bragt müne
, overtuiging daaromtrent geen oogenblik aan het wankelen,
M en deed mij aanvankelijk het voornemen opvatten, in eene
zooveel mogelijk grondige wederlegging aller bezwaren te
` treden en van mijne overtuiging, ­­ die ik ook nu nog
l heb -­ omtrent het goed regt, de mogelükheid en de drin-
gende noodzakelükheid eener dergelüke formule rekenschap
te geven. Doch het gebeurde met den Joodschen onderwij- W
I zer te Amsterdam, de toenemende ernstige klagten over g
1 gebrek aan noodigen tüd voor het godsdienstonderwijs en
g i daardoor schromelijke benadeeling en achteruitzetting van
{ V de heiligste belangen der ons toevertrouwde schamele A
j I ‘ jeugd, maakten mü moedeloos, benamen mij den lust in
_ de wüsgeerige en, andere beschouwingen der heeren recen­ Z
_ senten te treden. Het gold toch slechts de formule, en ik
had het immers ook en vooral willen doen om den wille
j V i der gemengde school, die ik lief heb, wegens haar hoofd- · ‘
beginsel, en waarvan ik de nadeelen, door hare tegenwoor- j
- dige regeling te weeggebragt, toen nog niet zoo zeer °
j opmerkte. Trouwens veel van hetgeen men toen tegen
j mij te berde bragt is, wel beschouwd, door hetgeen ik ëï
I laatstelijk publiceerde als, van zelf wederlegd; b. v. men
'< : heeft het toen doen voorkomen alsof, en het hier en daar
Z . ook uitgesproken, dat ik een idealist ben; van andere
li · zijden gaf men niet onduidelijk te kennen, dat ik de for-
g D mule slechts wenschte omdat de Joden dan genoeg hadden,
en ik mü om de anderen niet bekommerde. Dit klopt ook
met de nijdige opmerking, ten vorigen jare in <<De Stan-
demrd>> te lezen, dat: de Joden er schuld aan hebben,
dat ­- gelijk in <<De stemmen voor Waarheid en Vrede>>
geklaagd was ­­­ het onderwüs op de openbare lagere school
<< Joodsch modern>> is. Mijn laatste geschriftje bewüst,
i dat ik ook oog en hart heb voor het praktische, vooral i
in de Godsdienst; en dat ik ook practische middelen wil,
F
ig
V