HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 41

JPEG (Deze pagina), 731.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.96 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

59
i de grondwet geëiseht, tot waarheid zal maken, dit laatste ook .
nog krachtiger en duidelijker doen door de bekende woorden :
<< Christelijke en niaatsehappelüke deugden >> in art. 23 der
thans vigerende wet te vervangen door eene formule, als
welke ik waagde in de volheid mijner overtuiging ter neêr
jj te schrüven, zoodat de betrekkelijke alinea in de wet zou
luiden:
<< Het schoolonderwüs wordt, onder het aanleeren van
c< gepaste en nuttige kundigheden, dienstbaar gemaakt aan
<< de ontwikkeling van de verstandelüke vermogens der kin-
cc deren >>, aan de bevestiging; van het geloof
aan God in hunne l1a.1·teu, en aan hunne 0p·
leiding tot een waarlgilc godsdienstig , dat
,_ is, deugdzaaxn leven.
Eene vervanging, die slechts den oppervlakkige kan
ergeren, want zij neemt uit de openbare school sleehts een
woord weg, een afgebroken tak, ontdaan van zijn wortel,
ij het godsdienstig geloof, en die in de toekomst de gelegen-
heid, de mogelijkheid open laat het godsdienstig geloof, den
gl wortel van alle deugd te ondermijnen; zij stelt daarvoor in
de plaats de eerbiediging en bevestiging van het godsdienstig
geloof, van het geloof aan den << Vader in den hemel>>,
in het kinderhart aanwezig, en schrijft de opleiding tot
deugd op dien algemeenen grondslag voor, het aan de
kerkgenootschappen overlatende dit geloof verder te onder- 1
dl zwyne, te leeren, uit te breiden, te kweeken, te koesteren,
op de whze als elks leer het gebiedt.
E De bestrüding van velerlei aard en van zoo zeer verschil-
(1) <<Beschouwingen>> enz., pag. 71, alwaar ik ook nog in eene
" noot heb geschreven: « Het zou misschien overweging kunnen
5;;; « verdienen, om, achter het aldus luidende 1e lid, eene bepaling
. « te zetten als: «De onderwijzer onthoude zich, zich daarbij te
<<beroepen op eenige kerkleer, >> ofschoon ni. i. de volgende alinea’s
« van dit artikel, zoo als zij nu luiden, eene dergelijke bepaling
« overbodig maken. » {
A l
ie 5
gl. _, _-