HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 40

JPEG (Deze pagina), 795.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.96 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

l .
{ .
{ 38
{ leerlingen niets dan godsdienst-onderwijs, daarentegen geeft
de Israëlietische onderwijzer op Zondag aan de Israëlietische
{ leerlingen slechts Israelietisch godsdienstondervvijs. Op Jood-
sche feestdagen heeft de Israëlietische onderwijzer en de Israë- {
i lietische leerlingen vacantie en moeten de Christelijke onder- gg
, wijzers gedurende dien tijd hun onderwijs zóó inrichten dat
` slechts het vroeger geleerde herhaald en er niet verder gedo-
ceerd wordt. De zoo geheel op den voet van gelijkstelling inge-
{ richte gemengde school heeft gedurende de 26 jaren van
{ haar bestaan, zooals te begrijpen is, zeer gunstig gewerkt
` en zal thans in dit land vaker navolging vinden. >>
{ Mij dunkt het bovenstaande voorbeeld toont welsprekend
{ `i aan dat hetgeen wij verlangen niet alleen uitvoerbaar is;
{ maar ook goede resultaten voor het onderwijs en de school "
. zal opleveren. ,
{ { Ik meen met al het vorenstaande wel het een en ander
Z is · te hebben aangevoerd ter motivering van datgeen, wat de
belijders der Israelietische godsdienst en wèl beschouwd ook
de belijders der andere godsdiensten, dus de overgroote j,
meerderheid des Nederlandschen Volks <<meet verlangen >>.
Er blijft mij nog over, stil te staan bij hetgeen m. i. allen
die in Nederland op godsdienstig standpunt staan, ook nog
. kunnen verlangen. `Wij kunnen verlangen dat de Staat, die
zich niet mag vereenzelvigen met één büzonder godsdienstig be-
‘ lang en dit niet met uitsluiting van andere mag dienen, maar
= die daarentegen in zijne wetten met de godsdienstige be-
ï langen van allen moet rekening houden en dus een algemeen 4,
godsdienstig standpunt moet innemen, van dit algemeen
godsdienstig standpunt duidelijk doe blijken, daar waar dit
- pas geeft. r ,
Moge dan ook de wet, die de gemengde school zal rege- ,
len, en die, door de opneming van bepalingen, als welke
l ik op deze bladzijden heb getracht te formuleren, werke-
{{ lijk seerbiediging van ieders godsdienstige begrippen >>, door
l · f
lc r¥
i en _ _ { »ï­ e