HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 38

JPEG (Deze pagina), 800.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

.i { i li K
j . e
i se pi
«Universitat über die Kreuzzüge und den dreissigjährigen i
. <<Krieg las>>, zegtde <<Allgemeine Zeitung des Judenthuxns>> in
, 0011 harer laatst verschenen nommers. : << Wenn überhaupt
i K die wisscnschaftliche Forschung und Bearbeitung mit der
Confession dessen, der ihr redlich obliegt nichts zu schaf-
fen hat, so ist wohl gerade über solehe historische Gegen-
E stände, die leicht bei Katholieken und Protestanten einen
j einseitigen Standpunkt herbeiführen, und wirklich beiden
. beiden Confessionen zu sehr entgegengesetzten Beurtl1ei­ " `
lungen gelangt sind, ein wissenschaftlicher Jude zu einer
s unparteiischen Behandlung besonders geeignet und befahigt.
VVir haben hierfür Autoritaten; die dies bereits ausgespr0­
l ehen, z. B. Prof Kampschulte , der, Katholik, seine un- li
parteilichkeit selbst genügend in seiner Biographie Calvin’s l
E · bethatigt hat >>. j
i Valt hieruit niet ook iets voor de openbare lagere school
i te leeren? Is niet de historie ook op die school de twist- j
appel voor Katholieken en Protestanten? Is in ons land Qi
bij beiden ook niet wel eens sprake van een hardnekkig 5
onbewegelük blijven staan op een zeer eenzüdig standpunt, j
een standpunt, dat gehandhaafd wordende om tot eene · K
vermoedelijke historische getrouwheid te geraken, de partijen lj
hoe langer hoe meer van den vrede verwüderd houdt? Is
j eene meer onpartüdige, in ieder geval eene meer objectieve
behandeling en opvatting der historie, die hoewel van
’ invloed op het godsdienstig leven, toch altüd hoofdzakelük
I eene wereldlüke historie is, ook hier te lande niet gewenscht?
Y Y en zou niet juist de geloovige Israëliet er iets toe kunnen
j l büdragen om dit gewenschte te bereiken, te verwezenlijken?
F j Het is verre van ons te willen beweren, dat hü op zich
P, : zelf onpartüdiger is en tegenover alles objectiever te werk ‘
gaat dan anderen, doch hier kan en moet hü het uit den
, r ­ aard der zaak, uit den aard van het onderwerp zijn. Tot die
i meer koelbloedige, nuchtere en daarom toch naar waardeid ii
strevende behandeling der geschiedenis, waartoe ook de
in ä
«@