HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 36

JPEG (Deze pagina), 796.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.96 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

ë j i `
i 1 34 E i
is en die nog erger kan en zal worden, door de misken­ ä
ning en achteruitzetting van de personen der godsdienst-
j ' - onderwijzers bij de verschillende Christelijke kerken, niet
i tevens eene benadeeling dier kerken plaats? Nog dezer
dagen hebben wg het gelezen, dat op de laatste vergade- ‘
ring van den Protestantenbond (op 1 Nov. 1876) een be-
langrijk voorstel van wege het hoofdbestuur werd ingediend:
‘ i << Het Protestantenbond trekke zich de lelimmemle behoefte
i , aan bekwame godsdienstonderwijzers aan en benoeme eene
, commissie, ten einde de geschiktste middelen uit te den-
` ken, die daarin verbetering kunnen brengen. Het personeel
toch is veel te klein. Bij de hoogere eischen, daaraan tegen-
1 woordig gesteld, hebben vele predikanten dringencl huq;
m>odlg>> en: <<ln den bestaanden toestand is daarvoor ook E
»i' weinig verbetering te wachten, want de bezoldigingen, aan
. deze betrekking tot nu toe verbonden zgn allem·eurigst>>.
En verder lezen wij dat in de bespreking, die naar aan- 3;
`, leiding van dit voorstel plaats had, ook de opmerking werd
g gemaakt: << dat het misschien het best en het gemakkelijkst
j zou zijn aan bestaande normaalscholen voor onderwijzers
` een cursus te verbinden voor godsdienst­onderwijs. M enig
hulponderwijzer zou gretig naar zulk een acte
grijpen, indien althans de Hooge Raad, waar juist die
i vraag behandeld wordt, het geven van godsdienst-
i onderwijs met de betrekking van openbaar
° onderwijzer niet onvereenigbaar acht_>>.
Doch laat ons niet langer uitwijden over de belangen van
A ons en van andere kerkgenootschappen, staan wij liever
I nog eens stil bij hetgeen men acht te zijn als van ultslui­
e tend algemeen belang ­­- alsof een belang, dat andere belan­
ip gen te zeer uitsluit, niet zeer ligt ophoudt een algemeen
belang te zijn! ­­ WVij zullen de verzoeking weerstaan nog ik
E eens nader te onderzoeken, of , waar men teregt heeft in-
, gezien dat neutraliteit de basis en het bolwerk moest zijn `
h van de gemengde school, men daarentegen niet langzamer- ‘,
l <
Q j
­
al a