HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 35

JPEG (Deze pagina), 792.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

l j
l 33
E
BH wèl beschouwd, dikwüls eigenlijk eene geloofspropaganda l
*0f A is, (iets anders is het, het aantal te doceren vakken
BH l te wüzigen of te verminderen), omdat het middel
dè zou zijn erger dan de kwaal, mogen wü dan, bü het
BH E " benoemen van onderwijzers aan de openbare lagere school, l
BH het aannemen van eene exceptionele onliberale, tyrannieke
Ht, houding tegenover één stand van personen, tegenover
ld ‘ ééne functie, ééne roeping buiten de school in het vervolg p
1, bestendigen en door eene nieuwe wet wederom oogluikend
*61 doen begunstigen en dat, niet wegens een werkelijk te j
­ g vreezen gevaar of nadeel, maar wegens een schrikbeeld, j
Z6 E dat door bekrompenheid en uitsluitings­zucht kan worden
ln geëxploiteerd ?
lg Met eene bepaling gelijk in art. 23, al. 2 van de tegen-
Ft woordige wet, die in de nieuwe wet niet mag ontbreken, l
ln is de vrees dat onderwüzers aan de openbare school, die 1
S' tevens zijn godsdienstonderwijzers, zullen trachten propa-
St ganda te maken voor hunne speciale geloofsleer of kerk,
’> niets dan een ijdel schrikbeeld. Wanneer onderwij­ "
al zers van vele en verschillende godsdiensten als onderwijzers
’“ ä aan de openbare school fungeren, zal dit integendeel juist
nu een waarborg zijn, dat bovengenoemde wetsbepaling strikt ‘
d worde nageleefd en de school ook in dit opzigt naar waar- l
k heid neutraal zij, neutraler dan zij nu is. Vaarom ·
n dan den geschikten onderwüzer, den man met paedago­­
N gischen aanleg en tact geweerd, omdat hij meent tevens
lt zijne gaven te moeten wijden aan dat, wat voor hem en
" anderen het hoogste is, aan het voortdurend levendig houden
H van hetgeen voor hem een licht ­-­- zij het een ander licht l
l` dan dat der wetenschap -­ is?
H W&31`Om een ander standpunt ingenomen tegenover het
H , godsdienstig geloof als tegenover _dat van de wetenschap?
Q Waarom den priester van het laatste geduld_en begun·
F stigd, en den nederigen dienaar van het eerste geweerd?
3* Ik vraag verder, heeft door den toestand, zooals deze nu
. té E
j l
_ er