HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 33

JPEG (Deze pagina), 794.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

is T 7*7* rv- . GJY“;J(`¥`¤~$> dh J- -·< V v"%
l 31
, à stellen van onderwijzers aan de openbare lagere scholen {
. feitelük èn principiëel miskenning en achteruitzetting plaats
, heeft ook van de Christelijke godsdienstonderwüzers. Wij
1 _ zagen onlangs als een merkwaardig feit vermeld, dat de r
­ plaatselijke schoolcommissie in de hoofdstad wel zoo goed
j ik is geweest te besluiten, dat voortaan ook godsdienstonder­
. wüzers kunnen aangesteld worden als onderwgzers aan de
j _ openbare school; wèl een bewijs, dat tot nu toe aldaar een
, andere regel gold of stilzwijgend werd gevolgd, ook een
: bewijs dat het overal elders in den lande geheel van het
y · bon plaisir der plaatselijke autoriteiten afhangt geschikte , ‘
l ` bekwame personen als onderwüzers van de openbare scholen
te weren, omdat zij tevens zijn godsdienstonderwijzers. En
wat zag men na dit te Amsterdam genomen besluit - (
waarvoor aan de schoolcommissie aldaar alle lof toekomt ­-­
l gebeuren? Er had een geschräf en gewrijf plaats alsof er X
iets ongehoords geschied was, alsof er verraad aan de neu-
J trale school was gepleegd. Ziet men, dat leeraren aan mid-
delbare scholen en gymnasia, aan welke openbare voor alle
minderjarigen toegankelijke en uit openbare kassen rijk
il gesubsidieerde inrigtingen het neutraal karakter toch even-
min als aan de openbare lagere school mag ontnomen wor- l
den, zich niet alleen dikwijls doen kennen als warme be-
lijders van ..... een als nieuw opgewarmd, dikwijls
kwalijk begrepen en in een verkeerd licht beschouwd Spi-
nozisme, van een Darwinisme en hetgeen men daarbij ge-
voegd en aan vastgeknoopt heeft (om van andere isme’n te V
zwijgen) maar zich ook te pas en te onpas als hoogst j
ijverige apostelen van deze en andere nieuwe leerstelsels opwer­ `
pen, dan moet men toch vragen: is dit meten met twee
E maten niet hoogst bedroevend en belagchelijk tevens? Be-
lt. staat er veel kans op, dat zij, die geroepen zijn om aan
Ji onze hoogere, de kinderschoenen nog niet ontwassen bur- l
« gers te doceren, ongemerkt en zonder het zelf te willen in
l dit onderwijs het een en ander zullen doen doorschemeren
l
ti