HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 31

JPEG (Deze pagina), 761.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

Q K,
al
‘ dat niemand , die de vereischte aeten van l
g bekwaamheid heeft om als onderwijzer aan
de openbare school te kunnen xvorden aan.
gesteld, van die betrekking mag worden
‘ uitgesloten op grond dat hij is godsdienst- j
onderwijzer bij een of meer kerkgenoot-
schappen, wanneer hij als zoodanig buiten
il de voor het openbaar onderwüs bestemde
ii schooluren iu functie is.
Het is onnoodig lang uit te wijden om het duidelijk te
i maken dat het resultaat, door dergelijke bepalingen te
verkrijgen, niet alleen aan ons Joden, maar aan alle kerk-
genootschappen zal ten goede komen.
Wij willen er slechts op wijzen, dat door de eerstge- j
noemde wettelijke bepaling niet alleen regt zal geschieden J
ook aan de Catholieken , die daardoor in het vervolg gevrü­ [
waard worden voor een geharrewar en gehaspel, dat telkens ,
over het vacantiegeven op hunne feestdagen ontstaat, een
geharrewar, dat eene ware bespotting is van de school,
h die men zoo gaarne « de neutrale>> noemt , maar dat daardoor
ook de dagen, die ook voor de overige Christelijke bevolking
als rust- en feestdagen gelden, ook voor de toekomst als
zoodanig op de openbare scholen gehandhaafd blçïven. i
Men vergete het toch niet, het is niet meer de Protestant- j
sche staat, het is zelfs niet de algemeen Christelijke staat,
die als zoodanig regeert. Wij orthodoxe Joden, kunnen en
mogen allerminst miskennen de groote waarde en beteekenis
belijders der Mozaïsche godsdienst; even als de Katholieken mis-
iï schien met gelijke bepaling wat hen betreft, vrede zouden heb- r
`V ben. De wet zou dan moeten bepalen b. v.:
dat elke openbare school moet zijn gesloten
· op al die dagen, waarop het aan onderwijzers
of leerlingen dier school, volgens de leer der
kerk of der kerken, waartoe zij behooren, is j
verboden hun dagelijkschen arbeid te ver- ,
rigten.
4
l
r l