HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 30

JPEG (Deze pagina), 797.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

gj? I
li e
F
t
l
s ïl
t stemming! ook van Ghristelükbrthodoxe (niet­catholieke)
· ,_ a zijde wordt dit argument ons dikwijls als bangmaker ­
i voorgehouden. Wi_ï echter zgn voor dit argument niet bang;
integendeel, wij worden er sterker door. Wat wij voor ons
i eischen, moet ook voor de Catholieken geeisoht worden.
Wat regt is voor 70,000 zielen is toch stellig niet minder
regt voor 1,500,000 zielen; doch men lette op ééne kleinig­ ,·
heid, die het gewigt der practische bezwaren veel zal
j doen verminderen. Behalve op den Zaturdag wenschen wü
{ de scholen slechts gesloten te hebben op die dagen waarop
het ons, volgens de sedert eeuwen bestaande voorschriften i
‘ onzer Godsdienst is verboden, onzen dagelükschen arbeid
te verrigten. Dit zgn 13 dagen in het jaar, waarvan jaar-
l lijks een deel ook op Zaturdag en Zondag en Christelijke
feestdagen valt. En al hadden nu de Oatholieken veel meer
· dagen, waarop hunne Godsdienst het werken verbiedt, de
­ scholen zouden natuurlijk ook op die dagen moeten ge-
sloten zijn. Voor de vele vasten en halve feestdagen, die
Q ook wü hebben, verlangen wij echter niets, omdat onze
godsdienst ons niet verbiedt op die dagen onzen dagelülv
sehen arbeid te verrigten. ‘
Daarom moeten wg, belijders der Mozaïsche godsdienst,
= dringend verlangen dat in de nieuwe wet de gebiedende
bepalingen opgenomen worden:
‘ [ dat de openbare school moet gesloten zijn
i j op al die dagen , waarop het aan de leden
_ van de in Nederland erkende Kerkgenoot­
schappen, volgens de voorschriften hunner
godsdienst, is verboden hun dagelükschen
arbeid te verrigten (1); en verder;
l (1) Wij zouden ook des noods tevreden kunnen zijn met de L
eerlijke handhaving van het voorschrift, vervat in art. 166 der
‘ Grondwet, voor zoover dit in de praktijk voor ons noodig is; wij ­
ä kunnen b. v. tevreden zijn wanneer de openbare scholen moeten
gesloten zijn op de Israëlietische Sabbat- en feestdagen in die
r gemeenten waar onderwijzers of onderwezenen op die scholen zijn