HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 29

JPEG (Deze pagina), 735.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

l F W V W7 V V "Y v_’Y`r "’F"'_"' "" vr`.;
l is
g der Protestantsche Kerkgenootschappen, dus van de groote
helft der bevolking. Deze treffende homogeneïteit op dit punt
tusschen deze beide uitersten, die elkander toch anders niet i
zoo lief hebben is zelfs zoodanig, dat dit verschuilen achter de
letter der verordeningen voor de liberalen - van den
i jongsten tijd - een dogma geworden is.
Wij hoorden het van Mr. LEv1J (tijdens de bewuste
benoemingsquaestie). VVQ konden het nog dezer dagen
lezen in een liberaal! orgaan, dat als antwoord op de klagt
van een Katholiek blad letterlük schreef: << Men vergeet,
<< dat de neutrale Staatsschool slechts op erkende cltristeltïke
ä << feestdagen wordt gesloten>>.
Niet alleen,` dat dit ignoreren van de Joodsche Sabbat~
en feestdagen door de plaatselüke verordeningen voor de
gemengde school tot voorwendsel dient om ons als onder­
A wäzers, als het ware stelselmatig, daarvan te weren, levert
het toch, ook ingeval men werkelijk een geloovig Israëliet i
aanstelt, in de praktijk moeijelijkheid op èn voor den ‘
onderwüzer, èn voor de leerlingen.
Doch afgezien van den onderwüzer van de Israëlietische
‘ godsdienst, is dit ignoreren eene hardheid, eene onregt­
waardigheid tegenover de Joodsche kinderen. Daar het
onderwüs in de klassen geregeld voortgaat, ook op de dagen
` dat zij afwezig moeten zijn, is het niet te verwonderen,
dat zij dikwijls niet gelijken tred met de vorderingen der
overige leerlingen zullen houden, en dus bh bevorderingen
en belooningen ten achter gesteld zullen moeten worden.
De trouw der ouders aan de hun dierbare voorvaderlijke
godsdienst wordt dus op deze wijze aan hen en aan de
kinderen gewroken.
Door Mr. L. is, naar ik meen, indertijd als verzachtende E
omstandigheid voor zijn manmoedig optreden en partij ­
kiezen voor de letter der verordeningen gezinspeeld op de
vele Oatholieke feestdagen waarmede anders ook rekening
j zoude moeten gehouden worden, en - treffende overeen~ l
l
s 1
1 i