HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 28

JPEG (Deze pagina), 797.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

V 1
, j
ll r
l
jj 26
Doch, moge het zóóver niet komen. Trachten wü ons te g
j verstaan en te vereenigen om een dergelijke noodzakelükheid
K te voorkomen, het stellen van een dergelük alternatief te {
l vermüden, door eendragtig het kwade te {verwijderen en i
daardoor het goede naar waarheid te behouden. Gaan wü
i dus eerst na, waar het kwaad schuilt of liever wat het `
kwaad tot dekmantel, tot voertuig dient. ' jg
i Het kwaad, het is voor ieder duidelijk, is, dat men de
trouwe volgelingen der Mozaïsche Leer, de ware belijders jj
der Israëlietische Godsdienst als onderwüzers aan de open- j
" bare school weert en in de toekomst kan blijven weren,
i zoodat zij, die lust en aanleg hebben tot het geven van
j onderwüs, en die daarvan vooral blük geven, waar het
geldt het Israëlietisch godsdienstbnderwüs hun overigen tijd
en krachten niet mogen besteden aan het geven van
, onderwüs op de openbare scholen, waartoe vooral de
Joodsche godsdienstbnderwijzer grooten aanleg en geschikt-
i heid heeft, en zij dus uit broodsgebrek gedwongen zün,
· een beroep of handwerk te kiezen, waartoe zh te goed, te
ontwikkeld zün, en dat weinig strookt met den aard en
de strekking van het vak, dat zij zich tot levenstaak ge-
kozen hebben, doch waaraan zij zich echter nu niet naar
eisch kunnen wüden, en dat zij daardoor ten slotte geheel
zullen moeten vaarwel zeggen.
‘ EnQ op welke wijze kan hier hulp worden aangebragt?
Wü hebben het gehoord en gezien te Amsterdam, en
kunnen het dagelijks ondervinden, dat zh - zh mogen
zich liberalen of gemoedelijk geloovige Christenen noemen -­
die, op uitsluiting en gewetensdwang belust, ons als onder-
wüzers van de openbare scholen trachten te blüven weren, met
al de gevolgen welke dit, gelhk wh zooeven aantoonden,
voor ons hebben moet, zich tegenover ons beroepen op,
x zich verschuilen achter den letter der plaatselüke school-
verordeningen, die de school ­-let wèl, de neutrale school-
slechts gesloten verklaren op den Zondag en de feestdagen
i l
l
i i nl
l l