HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 27

JPEG (Deze pagina), 755.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

j ‘ . ons j t rx
ä
maar waar ook jaarlüks tonnen gouds moeteozworden besteed
vooral ten behoeve van godsdienstige instellingen en be~
hoeften, ondoenlijk is om aan de vele onderwijzers, die aan
5 de jeugd harer zeer talrijke arme gemeenteleden het noodige
j godsdienst­onderwüs moeten verstrekken, een eenigzins
j dragelijk levensonderhoud te verschaffen? Zou het niet
van zelf beter en zelfs voldoende kunnen en moeten
j worden, wanneer in Nederland in zake openbaar lager
jg onderwijs, het stelsel der gemengde school werd ver~
laten en wij wederom gezindte­scholen zouden krijgen?
Dan immers zou niets ons beletten personen te doen op­
leiden tot het verkrijgen van de hoogst mogelijke be-
kwaamheid in het verstrekken van godsdienst- èn maat~
schappelijk lager onderwijs. Het loon, dat nu aan twee
functionarissen wordt toegedeeld, kon dan aan één persoon,
die beide functiën in zich vereenigt, worden gegeven. Er j
` zullen er wel zijn, die mij te gemoet voeren: << wij zouden i
ongaarne de gemengde openbare school verlaten; die i
gemengde school blijkt nu wel langzamerhand indirect een
groot kwaad voor ons te worden, doch is het niet nog een
i noodzaïcelgïk kwaad?>> Ik antwoord hun: De gemengde school
J op zich zelve is geen kwaad, maar een goed. In het beginsel
der gemengde school zie ik vooruitgang, ook uit een
algemeen godsdienstig oogpunt. Vordt echter dit op zich
zelf goede beginsel eenzijdig, bekrompen en dus verkeerd
toegepast; worden door deze toepassing de nadeelen voor ons `
W en anderen grooter, te groot, wil men ons onder de hoede van
._, dit beginsel op een verkeerden weg vooruit brengen, zóó
X verkeerd, dat het woord in de centrale commissie gesproken:
V <<dat al het godsdienst-onderwijs in Nederland j
zal op gehouden hebb en>> , dreigt waarheid te worden, I
' dán - een verleden, eene geschiedenis van duizende jaren
roept het ons met krachtige, geweldige stem toe l-: liever
een tijd lang stilgestaan en des noods eenige groote stappen
i achteruitgegaan dan dien vooruitgang mede te maken. i
« l
gl

j r
i l