HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 26

JPEG (Deze pagina), 808.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

j .
ll
Q, .
l l
ll

dienstig leven, dat, wel beschouwd, de voorldurevzcle onder-
l wgzer in de godsdienst ook voor de volwassenen is, en
1 door die zeer ongewenschte beknibbeling het loon van den
" onderwgzer der jeugd eenigermate verhoogen, maar, zal 5
l het daardoor voldoende worden; zal het den man voor
broodsgebrek behoeden? Immers neen. Zelfs met de grootste
opolleringen van den kant der gemeenteleden, zal dit niet
A het geval zgn. Dat die opolïeringen, hoewel met liefde gebragt,
g toch nu reeds allerwege zeergroot zgn, is ons bekend. Even- A;
· zeer is ons bekend, dat de zorg en de financiële steun der
­ gemeente zicli ook moet uitstrekken tot het godsdienst-
onderwgs voor de kinderen der leden, die niet tot de behoef-
tige klassen behooren, omdat - gelgk het kerkbestuur der
l Nederlandsch Israelietische gemeente te Amsterdam het in _
een rapport aan den kerkeraad zeer juist zegt: << de geheele
‘ toekomst van het gemeenteverband niet uitsluitend in de
godsdienstige ontwikkeling der minvermogenden alleen ligt, ·
maar wel in die van alle gemeenteleden ». Zagen wg dien
·. ten gevolge niet in ditzelfde Nieuw Israëlietisch Week-
blad op 3 December 1875 vermeld: cr Een belangrgk besluit >>
. genomen door den << kerkeraad der Nederlandsch Israelietische
gemeente te Amsterdam waardoor die raad zich vereenigde
met het beginsel: <<dat de zorg voor het godsdienst-onderwgs
<< van de kinderen van alle leden der gemeente behoort tot
<< een der eerste pligten van de gemeente >> en besloot: <<dat
<< er een burgerschool (voor godsdiensbonderwgs) van ge-
«meentewege zal in het leven geroepen worden, een burger- -
<<school, die ook door den band van subsidie aan de ge- ;
<< meente zal verbonden zgn>>, door welk besluit de raad
v toonde te begrgpen: << dat de gemeente verpligt is, voor het
¥ « godsdienst­onderwgs van de kinderen der mingegoede klasse g
<< niet alleen, maar ook voor die der meergegoede te zorgen >>. i
Blgkt hier niet voldoende uit, dat het zelfs voor eene groote
Israëlietische gemeente als die te Amsterdam, waar wel is
] waar, veel op het altaar van de godsdienst wordt geofferd, V
. ë
_l