HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 25

JPEG (Deze pagina), 758.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

i . 23 "
ä ­ I
gemeenten, tot het brengen van meerdere, grootere gelde- ,
lijke opofferingen op het altaar van het godsdienst-onderwijs
dus: van de godsdienst en zegt: << Wij weten het, wij hebben
j << reeds menigmaal een woord over dat onderwerp gerept. ,
<<Bü herhaling hebben, wij gesproken van de verpligtingen,
I crdie op de individuen en de gemeenten rusten, om toch
<< voor alles en in de eerste plaats de belangen van het gods-
cc dienstonderwijs niet uit het oog te verliezen; maar zoolang
« er geen wezenlijke verandering ten goede komt, beschouwen
«w§ onze taak in deze niet voor volbracht. I/Vij zullen
cc blijven aandringen op goed, degelijk godsdienst-onderwijs;
<<wij zullen voortdurend de gemeenten aan haar verplichtin-
<< gen daaromtrent herinneren; wü zullen aanhoudend wüzen
« op de treurige resultaten, die het verwaarloozen van het
‘ i (godsdienst­onderwijs na zich sleept en dat wel zoo lang,
c< totdat onze woorden op het hoofd en het hart onzer lezers j
ccindruk zullen hebben gemaakt; totdat de toestand van l
<< ons godsdienst-onderwijs niets meer te wenschen zal "
<< overlaten >>.
Uit het bovenstaande kan men zien, hoe de toestand is,
i' hoe die toestand ernstig bekommernis baart, en hoe men
naar middelen zoekt om de oorzaak dier bekommernis weg
I te nemen. Die middelen echter, zij komen ons voor te zgn
W zeer ontoereikend en weinig afdoende. Wij nemen daarom
i de vrijheid nu ook onzerzijds een woord te rigten, niet tot
het hart des redacteurs van het N. I. 'Weekblad, -- want
dit hart, even als dat van de redacteuren van andere Israëlie-
tische organen, klopt, Goddank, warm voor het belang dat
ons op dit oogenblik bezig houdt - maar tot zijn hoofd.
Ik vraag aan hem en aan ieder onzer: Kunnen in werke-
lgkheid de gemeenten en vooral de vele kleine gemeente_n
meer voor het godsdienst­onderwijs doen? Zü kunnen mis-
_ schien iets minder besteden aan hetgeen strekt tot opluis­
tering van de dienst in het bedehuis, van de dienst in het
bedehuis, dat bezielende, opbouwende element voor het gods- l
i

` l
i
j r