HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 24

JPEG (Deze pagina), 764.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

¤ i
%~ .
2
j j
l 22
rc van bespreking uitmaakt; dat een gedeelte van ieder harer
j << zittingen wordt gewüd aan de beraadslagingen, hoe in het
F <<gebrek aan godsdienstonderwäzerus kan worden
_' « voorzien. >>
j Daarop vervolgt het Weekblad << W/Vat was echter het re-
<< sultaat van al die besprekingen?
i << Geen ander dan dat de permanente commissie zich
<< genoodzaakt heeft gezien, twee middelen aan de hand te
<< geven, die zü zelve als zeer treurige maatregelen heeft
'T << gekarakteriseerd, namelük: het peil der bekwaam-
<<heden van de godsdienstonderwüzers te ver-
· <<min deren en hun bevoegdheid tot het geven van onder.
j «wüs te vermeerderen. L
« Voorwaar, wü zeggen het der Perm. Comm. na, twee ,_
« treurige maatregelen! Terwijl toch heden ten dage alles `
<< voorwaarts tracht te gaan; terwijl men heden in alles
cnzooveel mogelijk der vblmaking nabij tracht te komen,
« moet men bh het godsdienst­onderwüs eene schrede achter-
l <<waarts doen, ja zelfs twee schreden. Men moet het peil
« van bekwaamheden verminderen. Waarom? Om op deze _
<<wüze een voldoend aantal personen te vinden, die zich à
<< niet aan het godsdienst-onderwijs willen wüden, maar, die
<< voor een paar gulden zich de moeite willen getroosten, d
<<godsdienst-onderwüs te geven? J
<< Vanwaar dat gebrek? VV3t€l.I‘Ol]1 vindt men inderdaad zoo
W << weinig personen, die de edele taak, Het geven van gods-
<< dienstig onderwijs, op hun schouders willen laden? >> En
na aangetoond te hebben dat door de << hoogst karige be-
«zoldigingen de onderwüzers feitelijk tot kruiers gegradu­
« eerd zijn », zegt de redactie van het weekblad: << Dàt nu ver-
g ((l{1GZ€I'1 de godsdienst-onderwüzers niet langer. Zh wenschen
« niet rijk gesalarieerd te worden, maar toch zoodanig, dat
«zü eenigzins kunnen leven volgens de eervolle positie, die _
«zij in de maatschappü bekleeden». Ten slotte rigt de re-
dactie een warm woord van opwekking tot de Israëlietische I
l
l l