HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 23

JPEG (Deze pagina), 759.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

21 i i l
`
`
een hoofdartikel met het weinig bemoedigend opschrift:
. <<Twee treurige maatregelen >>, en zullen daaruit het een
en ander aanvoeren.
Na er aan herinnerd te hebben dat zg reeds ten vorigen
jare, na de mededeeling van het verhandelde in de ver-
gadering van de << Centrale Commissie tot de algemeene
cc zaken van het Nederlandsch lsraëlietisch kerkgenootschap >>
‘ de aandacht der Israëlietische gemeenten met bijzonderen
nadruk had gevestigd op het in die vergadering gesprokene
ï door Dr. ALI COHEN, afgevaardigde van Groningen <<orntrent
p <<den treurigen toestand, waarin zich eenigel Israëlietische
_ ly tcgodsdienstscholen bevinden >>, wijst de redactie van het
i N. I. Weekblad er op, dat in de vergadering van die Com··
j missie in dit jaar gehouden, wederom door dienzelfden afge-
? vaardigde is <<gewezen op de treurige positie, waarin
T <<zichhetgodsdienstonderwijsintalvanIsraëlie­· g
j <<tische gemeenten b evindt; op het feit, dat, terwijl er
g << ten vorigen jare vier scholen vacant waren, dit jaar het cüfer j
<< tot elf is gestegen en dat nog wel op het relatief gering
‘ <<aantal van 85; >> dat verder << zeer juist is aangetoond ,
je << dat, indien daarin geen verbetering wordt aangebragt,
l «1nen bijna wiskunstig kan berekenen, wanneer alle gods-
«dienstscholen in Nederland vacant zullen zijn, met andere
<< woorden: wanneer al het godsdienstonderwijs in Nederland
<<zal opgehouden hebben>>. Geen wonder waarlijk dat Dr.
ALI Co1-IEN, de man die door zijn herhaald en krachtig
optreden in dezen, toonde een warm hart te hebben voor dit
groot en heilig belang, er, gelijk het weekblad verder vermeldt,
<< op aandrong, dit punt tot onderwerp van ernstige overwe-
ging te maken, >> om uit << dezen bmmzlea toestand >> te geraken.
Verder lezen wij in het artikel: dat van wege de permanente
commissie (voor de dagelijksche belangen) is geantwoord: <<dat
«zij het onnoodig achtte eene speciale opdragt te ontvangen,
<< om dit belang in overweging te nemen, aangezien het gods- 1
<< dienstonderwijs in ieder harer vergaderingen een punt
*3
e