HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 22

JPEG (Deze pagina), 765.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

jl
1 oil
D:
J der Mozaische Leer, steeds in zeer groote mate blijk gegeven. ‘
Men ga eens heel Nederland rond, men classificere eens
_ alle personen, die de vele en verschillende openbare uit
V openbare kassen bezoldigde ambten en bedieningen waar-
nemen en telle dan eens die volgelingen, die werkeltïke
belüders der Israëlietische Godsdienst.
[ ' Door ons echter te blijven uitsluiten van het waarnemen _,
· der onderwzïzersposten aan de openbare scholen, wordt s
l niet alleen het individu, dat van die uitsluiting de dupe i
· wordt, in zün stoffelijk en geestelük belang benadeeld .
j en van zijn grondwettig regt beroofd, maar de godsdienst A i.
zelve, eene door den Nederlandschen Staat erkende gods­ i
dienst wordt direct benadeeld en getroffen op eene wüze j
als aan geen ander kerkgenootschap geschiedt.
Gaf de bewuste onderwijzer te Amsterdam een loffelijk ‘
voorbeeld van wat trouw aan godsdienstige beginselen ver-
j mag ­­ de man bedankte voor de hulponderwüzersbetrek-
king die hü had en trachtte zijn brood te verdienen door
zelf eene school en wel eene gezindtesc/tool op te rigten -
niet allen zullen dit kunnen doen; en moet dan het brood J
dat de openbare, de nentmle scholen geven, het lokaas, de premie {
zijn voor godsdienst-verzaking? En wanneer velen in het
vervolg voor dit lokaas zullen en moeten bezwijken, zullen
wij dan gerust de ons toevertrouwde schamele jeugd mogen
i toevertrouwen aan het onderwüs van de mannen, die onze
gedurende eeuwen hoog gehouden banier hebben verlaten?
Doch er is meer, er is erger.
Is ons godsdienst-onderwüs de zekere waarborg van
_ ons godsdienstig voortbestaan en moeten wij daartoe vol~
1 doenden geschikten tgd, gelegenheid en middelen hebben,
vvü hebben bovenal onderwijskrachten noodig, en om nu
. eens goed te weten, hoe het daarmede gesteld is, behoeft
i men slechts de Israëlietische organen te raadplegen. Wij
zullen voor heden slechts ter hand nemen het <<Nieuw
Israëlietisch Weekblad >> van 7 Julü ll. Wij vinden daarin
i
l