HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 20

JPEG (Deze pagina), 769.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

i

ii V
al é
jl 18 Q
_` kunnen volgen>>. Verder geeft hü hetmiddel in overweging,
j ‘ waardoor genoemd nadeel op afdoende wijze zou worden wegge­
j ruimd, nl. door in overleg met en ten genoege van de besturen der "
V kerkgenootschappen voldoenden geschikten tijd beschikbaar z i
te stellen voor het godsdienst-onderwijs. De heer Moens kan ij
nu onmogoltï/c wettelüke vaststelling bestrijden van datgene »
`4 wat hij zoo wenschelük acht. lj
i En wanneer het mij nu duidelijk is, dat ik tot dit aan-
V vankelijk resultaat iets heb bijgedragen, heb ik dan niet j
» reden te over mij te verheugen dat ik het kleine steentje
heb mogen aandragen, dat nu door zoo groote krachtige
steenen wordt gevolgd; zoodat er hoop bestaat, dat het j
l gebouw verrijze, waarin wij een goed deel van wat ons ,
j dierbaar is kunnen bergen. Velen wenschen, welis waar,
een groot, trotsch, alleenstaand gebouw, dat met minach­
ting neerziet op al wat er omheen is; terwijl ons gebouw j
j betrekkelijk klein en ten deele verbonden met het huis van
i den buurman zal zijn. Van dien buurman zullen wij misschien j
nu en dan wel eens hinder hebben; er kan in den loop ,’
der tijden misschien wel het een en ander bij hem voor- j
vallen wat ons ergert, maar daartegenover staat, dat het
E ma ons vergund zal zijn nu en dan eens een blik te slaan r
in ’s buurmans huis, en vooral dat wij de velen, die bij
dien buurman in en uitgaan, voor struikelen en vallen zul-
len behoeden. ·
Doch geven wij onze tevredenheid nog niet te luid te
kennen en vooral, laat ons niet te vroeg verheugd zijn. .
Het is waar, voor een zoo helderziend man als de minister j
Heemskerk is, moet het nu toch duidelijk zijn, dat het goed j
{ en noodzakelijk is, een voorschrift in de wet op te nemen, i
waarop van zoo verschillende zijden met zeldzame eenstem­ j
migheid wordt aangedrongen, waardoor een groot, een al- E
gemeen vaderlandsch, een heilig belang zal worden ge-
waarborgd. Doch er zijn nog Kappeijne’s en van Hou- l
V ten’s. Daarom nu afgewacht, een oog in het zeil gehou­ j
I
^