HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 18

JPEG (Deze pagina), 772.98 KB

TIFF (Deze pagina), 6.96 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

ij v äi
i l
E ' èz
j << initiatief in deze aangelegenheid verdient alle erkenning ·
K << en waardeering. De motieven, die de Synode in de twee
i cceerste alinea’s ter ondersteuning van haar verzoek aanvoert,
mbehoeven wel geen nadere toelichting en uitwerking, ook
g <<voor het speciaal Israëlietisoh godsdienst­onderwijs. Wordt
<< eene voor dat onderwijs zoo noodzakelijke bepaling,als door
<<de Synode wordt voorgesteld, in de genoemde wetten op-
<< genomen, dan kunnen onze kerkelijke autoriteiten bü de
¢ << regeling der schooluren in het belang van ons godsdienst« .
[ << onderwijs met klem optreden >>. j
En verder: << Evenmin als er ten onzent, gelijk in Duitsch­
<< land, schoolplioht bestaat, kent men er verplicht oonfes-
<<sioneel onderwijs op de openbare school, en wü hopen
` << ook, dat het er nimmer zal ingevoerd worden. Zou men
j « evenwel niet den schooltijd zoodanig kunnen verdeelen,
j , << en het openbaar onderwijs zoodanig inrichten, dat het
l E << oonfessioneel onderwijs door de verschillende kerkgenoot-
2 << schappen op beter geschikte tijden gegeven wordt, zonder
4 << krenking en opoffering van eenig wezenlijk belang en ·
<<zonder schade, noch voor het confessioneel, noch voor g
i « het openbaar onderwüs? Wij twijfelen er volstrekt niet F
i << aan en zien daarom de strekking van het adres van de .
K << Synode der Hervormde Kerk onzerzijds gaarne krachtig jg
« ondersteund. >>
D Tot zoover de Israel. Nieuwsbode. Bij het dringend ver-
j zoek van de Synode aan Z. M. den Koning, wensch ik ji
{ , nog een klein verzoek te voegen, nl: dat de bekende ‘
E 2 facultatieve bepaling in art. 23 alin. 3 van de tegenwoor­ W.
i " dige Wet op het Lager Onderwijs: << Hiervoor kunnen de V
asohoollocalen enz. beschikbaar worden gesteld >>, moge
j veranderd worden in eene imperatieve bepaling; zoodat
ij ze zou luiden: << Hiervoor moeten, enz. >> en dat deze bepa- _
K ling eveneens worde opgenomen in de verschillende wet-
li ten, waarbij het onderwijs in ons vaderland is geregeld,
nl. in de artikelen en alinéa’s waari.n de bepalingen be- `