HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 17

JPEG (Deze pagina), 774.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

j, v Y " Y Y Y Y Y ` ` ' ' ’ ’ ’ ’ ’ '*""""’·""**""’*""'“"*"’*'""‘*"­*‘fY_*'#’*"’*”"¢S'F ‘P“**>*­.
ä
g lfi
,_ kerkelüke -­- dus ook niebchristelijke ­-· «autoriteiten»,
‘ vraagt om <<krachtige ondersteuning» (1) welke ondersteuning
is voor allen van het hoogste belang. Aan het slot van het
<< Adres >> zegt de Synode, dat zü zich gedrongen gevoelt
nl Z. M. <<eerbiedig maar met aandrang te verzoeken dat het
« Uwe Regeering behagen moge aan de beoordeeling van de
l . . ,
<< Wetgevende magt te onderwerpen om in artikel 23 alinea 3
ei << van de wet op het lager onderwijs; in artikel2alinea Gvan
c<de wet op het middelbaar onderwijs; in artikel 7 alinea’l
. << van de wet op het hooger onderwüs te doen opnemen
<< eene bepaling waarbü wordt vastgesteld, dat de bevoegde
‘ << magt in de gemeente, na overleg met de plaatselüke kerke-
<< lijke autoriteiten, de schooluren op zulk eene wüze regelt,
` « dat voor het Godsdienstonderwijs, te geven van wege de i
<<Kerkgenootschappen voldoende tüd overblüft ia.
De dsraëlietische Nieuwsbodew die het << Adres >> en de
<< Oirculairen in hun geheel aan zijne lezers heeft medege-
deeld, zegt, na eenige opmerkingen omtrent het een en
ander in den vorm, dat zij zich volkomen vereenigt met
<< inhoud en strekking van dat adres ». << Het nemen van het
(l) In een circulaire dd. 26 Aug. *1876 welke luidt: «Wij ach-
<< ten ons verpligt U bij deze bekend te maken met den inhoud
is «van het adres, dat door ons tot Zijne Majesteit den Koning
. «gerigt werd, om te verkrijgen, dat onbelemmerd de gelegen-
<<l1eid geopend worde voor het geven van godsdienstonderwijs
« aan het jongere geslacht, dat de scholen van lager-, middelbaar-
I <<en hooger onderwijs bezoekt. Het grootste belang hiervan zullen
<< wij tegenover U wel niet behoeven te bepleiten; maar hierom
« mogen wij vertrouwen, dat onze mededeeling U tot krachtige
« ondersteuning van het adres leiden zal. VVanneer alzoo van de
‘· «kerkelijke autoriteiten in ons Vaderland ééne stem vernomen
« wordt, dat in de opleiding voor de meest verschillende maat-
ttschappelijke betrekkingen het godsdienstige element niet mag
« ontbreken, ja dat zulks in den volsten zin des woords een be-
«hoefte des tijds, dan mogen wij ons vleijen met de verwachting ,
« dat Zijner Majesteits Regeering niet aarzelen om daartoe hare on- ,2
«waard-eerbare medewerking te verleenen».

l
j.