HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 16

JPEG (Deze pagina), 789.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

ë
j te
aangenamen verblijdenden indruk maken op ieder, die, niet
door partüdrift bevangen, objectief oordeelen wil en zich
rekenschap weet te geven van de moerjelüke, teedere
gi ontwikkelingsphase waarin wü verkeeren; op ieder, die,
' bü billüke waardeering van en zelfs groote bewonde­
, ring voor het heden, het verleden niet miskent; die
; vijand van alle alleen heerschend geloof dat geen weten en
denken naast zich duldt, ook geen despotische, de natuur- nl
j lijke en edelste aspiratien van het zieleleven beknellende en
3 onderdrukkende en daardoor ongezonde, wetenschap wil. Met Y
l en door dit <<Adres>> doet het geacht vertegenwoordigend ‘
[ ligchaam van een groot en aanzienlük kerkgenootschap in *
i Nederland een grooten gewigtigen stap op een zeer goeden weg. l
Vi/`aar in dit stuk op het hooge gewigt het onmisbare van
j de godsdienst voor den mensch wordt gewezen, wordt het
‘ Christendom wel eenigzins uitsluitend op den voorgrond ge-
j steld, doch dit is zeer verklaarbaar.
” VVanneer de Synode fder Hervojrmde Kerk van de
godsdienst of zelfs in het algemeen van godsdienst spreekt,
dan kan en mag zg, uit den aard der zaak niet anders
i spreken dan van de Ohv·islel@'/te Godsdienst; dit vloeit uit haar
beginsel van de zaligmakende kracht van het Christelijk
geloof als van zelf voort. ­- Even als de belijders der Mo-
j zaische leer het luide en openlijk mogen en moeten uitspreken,
dat die << Leer >> geen godsdienstig geloof, ook niet dat der
I Mozaïsche leer als alleen zaligmakend erkent. Zij - de Sy-
node ­­ accepteert hier echter - en dit is de groote ge-
wigtige stap op den zeer goeden weg ­- stilzwijgend doch '
duidelijk het feit van den niet­christelijken, of beter gezegd
j v niet uitsluitend Christelijken staat, erkent diens bevoegdheid VV
en vermogen om het onderwüs te regelen, wil hem echter
j nopen daarbij het godsdienstig beginsel tot zijn regt te
doen of te laten komen, doch, het godsdienstig beginsel
van en voor allen. Zij noemt het zelf: << een bij uitnemendheid
nationaal belang>>, en wendt zich daarom tot alle hoogere
l