HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 15

JPEG (Deze pagina), 755.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

’ ld
. handhaving en bevordering van het godsdiens-
tig _beginsel in de volk sschool wil, ook en vooral
· door aan de kerken als hoofddraagsters van dit beginsel, niet
slechts gelegenheid te geven tot, maar ook te ondersteunen
in het volgen van deze hare roeping, ze is nog altijd zeer ­ i
gewenscht doch ze laat zich wachten; hoewel de vorming
eener zoodanige partü ook nu nog zeer goed mogelgk is,
WV omdat de elementen daarvoor in ons vaderland, Goddank, nog
in zeer ruime mate aanwezig zijn, niettegenstaande de leus;
<<clericalisme of anti-clericalisme>> steeds luider en luider wordt
j aangeheven en dreigt menigeen zoo vervaard te maken dat
hü haast in ernst zou gaan gelooven dat dit nu de eenige te
kiezen wegen zijn en er geen andere weg mogelijk of denk-
_¢ baar is, zoodat zelfs het begin eener zoodanige vorming -­ E
{ in de politieke omstandigheden, waarin wij op hetoogenblik
verkeeren - eene, in mijn oog, gunstige uitwerking moet
i hebben. Er zijn echter verschünselen duidelük waarneem»
j baar, die ons grooten moed geven, ja, ik zou haast durven
‘ zeggen, een bijna zeker uitzigt openen, dat het besef van
‘ de dringende noodzakelijkheid der vorming eener zoodanige V
l partij met kracht begint te ontwaken, en wel in kringen,
‘ waarin men dit tot nu toe niet voor mogelük of waar-
· l schünlijk hield, en dat in de nieuwe wetten tot regeling
van het onderwüs zoodanige bepalingen zullen worden op-
genomen, waardoor de handhaving en bevordering van het
godsdienstig beginsel in de volksscholen voor een zeer groot
deel, tot haar regt komen en voor de toekomst zeker ge-
steld zullen worden.
Tot die verschijnselen, zooeven door ons genoemd, mag en
moet in de allereerste plaats gerekend worden het Adres
dezer dagen door de Algemeene Synode van de Neder-
landsch Hervormde Kerk aan Z. M. den Koning ge-
` rigt. Dit <<Adres>>, in zijn geheel opgenomen in de Ker-
kelijke Courant van 9 Sept. 1876, en door vele andere
bladen geheel of verkort overgenomen, moet een hoogst
l
j i
j I
j j
I
J
i,