HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 14

JPEG (Deze pagina), 758.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

I.
lr '
ná *
lg I ‘
lg _ ia; '
<<dervvijs van overheidswege te verleenen, en wel op open- `
1,, <<bare, gemengde, lagere en middelbare scholen. waar de
1 <<kidderen aller kerkelijke gezindten naast en met elkan-
{ uder dit onderwijs zullen ontvangen. Maar ,‘ zij, die con- ‘
ä <<cervatief-liberale regering, die, gelijk de waardige de
g «Brauw zeide, de ultra’s rechts, en de ultra’s links kan
_' << en moet afweren, zal dit tevens op de genoemde staats-
` << scholen kunnen en moeten doen. Aan de treurige nood- al
<<zakelijkheid: steeds te moeten kiezen tusschen secte­
<< scholen of godsdienstlooze ­­- en, gelijk het dreigend
<<spooksel, dat zich aan ons oog vertoont, zegt, anti-gods- «
p <<dienstige, materialistische -­ scholen, moet een einde
1 << komen. >>
X << Zij blijve uit de staatsschool weren den sectenhaat, ·,
E ‘ << het kwaad, waaraan vele kerken misschien voor het E
e << grootste gedeelte schuld hebben- Zij plaatse daartoe de
1 << kinderen aller gezindten met en naast elkander op de
1 c<scholen, gelijk nu; en houde van die scholen verwijderd {
<< alles wat dien sectenhaat zou kunnen voeden, wat aan i
<< kerkelijke verschillen zou doen denken; maar, zij heeft
<< ook voor het paedagogisch, het zedelijk element op die !
l 1 crscholen te zorgen; en zij neme daartoe, tot zekere basis, ’
, <<het groote, goede beginsel, waaruit alle kerken zän ont- '
«staan, hetwelk zij soms in haren schoot verborgen heb-
kbon, maar welk beginsel toch de hoofdreden van haar
c<bestaan is, en dit voor allen steeds en uitsluitend moest
rczijn. Dit grooze goed der kerken, dat in tegenstelling van
· tthet te weren kwaad, het opkomend geslacht in liefde zal
l << vereenigen, en de kerken , die naar waarschtige godsdienst
R << streven, niet zal schaden. >>
Die partij, voor welker vorming ik alzoo reeds in 1873
, ook in bovenstaande regelen, naar mate mijner zwakke
krachten heb geijverd, de middenpartij, die het hoofd- 1
beginsel ­- het beginsel der gemengde, voor allen bruik-
hare school ­-·­ der wet van 1857 handhaaft, en tevens
­ I
l