HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 13

JPEG (Deze pagina), 745.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

1 ll
<< en hare vruchten gretig aangrijpen, ten bate van het hoofd,
<< van den geest, van den handenarbeid en het stoffelijk
<<leven der individuen, der bedrüven, des volks, van den
, «Staat; maar, zij zal tevens een even grooten stoffelijken
` << en zedelijken steun blijven verleenen aan de kerken,
1 <<leeraressen van godsdienst, dien echten vormer en ver-
, ccedelaar der harten, dien hechtsten steun der zedelijkheid
jj <<in de individuen, in het volk, in den staat.);
`lh <<Zullen die kerken voortgaan onderling en in eigen boe-
‘ <<zem sträd Qte voeren; zal er vooral dikwijls strüd ontstaan
<< tusschen die kerken, eenerzijds, en de beoefenaars en
<<de korter of langer durende resultaten der wetenschap
<< anderzijds; zij ­- de regering - zal dien strijd misichien
{ << bejammeren; doch , het zgn ziekteveischijnselen, die weder ,
<< zullen verdwijnen, ontwikkelingsphasen der menschheid,
<< die in onze eeuw, waar de geest en het hart beiden
«vrij zijn, niet in haren voortgang belemmerd mogen, noch
<< kunnen worden. >>
<< Maar, zg, die regering, voortgekomen uit het helder
, >>inzigt, het innige besef van hetgeen het vaderland in de
j << eerste plaats noodig heeft; doordien de mannen der con-
_ <<servatief-liberale partij, en de gematigden van de linker-
j << zijde elkander de hand reiken, om eendragtig zamen te
l crwerken voor het welzijn des Vaderlands; die waarlijk
1 <<liberale mannen van regter- en linkerzüde, in wie hooge
I << zedelijke ernst, het beter ik, luide spreekt, èn die, tevens
<<innig doordrongen van het besef hunner en aller men-
nschelgke zwakheid, het geloof aan den levenden geregten
l << God, als het meest enfeilbaar correctief , als den zekeren
<<regulateur en de vaste basis van dit zwakke beter ik, voor
cc de menschheid onmisbaar achten, zij zullen voortgaan ge«·
·<<lijkelijk voor de stoffelijke, zedelijke en geestelijke beland
<<gen des volks eendragtig te werken. »
<< Zij zullen vooral ook voortgaan het opkomend geslacht, i
<<het volk na ons, met milde onbekrompen hand het on·
l
i