HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 12

JPEG (Deze pagina), 778.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

> 10 _
{ Van die rede op in müne, in December 1873 geschreven
jj beschouwingen (1) en liet daar het een en ander van müne
V zijde op volgen. De heer de Brauw had 0. a. gevraagd:
l «Zijn er onder de liberalen geen, die erkennen dat er een (
I << God is die het wereldbestuur voert? En waarom zouden ‘
C << zij die thans tot de conservatieven gerekend w0rden,met `
<< gene niet kunnen zamenwerken?>> en verder: << Waarom ,1
[ zou zich hier te lande niet kunnen vormen eene groote ,
jj: tusschenpartü , een centrum, waarvan de leden, staande op il
gl hetzelfde terrein, op dat der grondwet en der ontwikkeling ~
op elk gebied, in het belang van het vaderland, aan de
eene züde het radicalisme en aan de andere zijde het ultra-
' conservatisme met al zijn treurigen nasleep afweerden?»
j En verder: << zou dat niet eene groote winst zijn voor het {
§ vaderland ?>> En hij liet er op volgen: << Dat zou eene krach-
tige partij kunnen zgn. >> Het vertrouwen, dat uit deze aldus
1 gestelde vragen sprak, het vertrouwen, dat hetgeen men
als mogelük stelde, zeer goed voor vervvezenlijking vatbaar
( zou zgn, en tot ’s lands waarachtig heil zou strekken, gaf E
ook mij hoop en moed; het bevestigde mijne overtuiging,
j die ik steeds had en ik sprak het den geachten staatsman j
( van harte na: <<Ja, dat zou eene krachtige partü zijn; en V
de regering, daaruit voortkomende, zal eene krachtige j
j) A regering zijn.» En terwijl ik verder in korte trekken neer- 1
» schreef, waaraan, volgens mijne gedachten, eene zoodanige 1
fl regeringspartij vooral hare kracht zou ontleenen, en hoe ik j
mij het standpunt dacht, dat zij in haar algemeen regerings­
beleid moest innemen, schreef ik o. a.: 1
j <<Zi_j zal de wetenschappen vrij en onbelemmerd, en ge- r
<<steund door de stoffelijke en zedelüke krachten van den
<< staat, laten voortarbeiden; hare hooge vlugt begunstigen,
ij (1) ....... naar aanleiding van eenige hoofdpunten in het debat.
j over het onderwijs bij de behandeling der Staatsbegrooting voor 1874.
j Leiden, W. T. Werst (Firma: Jac. Hazenberg, Gornz.) 1874.
I
E
l
l
~