HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 10

JPEG (Deze pagina), 778.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

dit uit kracht van zijn algemeen godsdienslig beginsel doen
mag en doen moet. .
Hetgeen wij belijders der Israëlietische godsdienst verlangen
jf is dus niet alleen niet in strijd met het algemeen belang,
jj, maar dit algemeen belang wordt er ten hoogste door gebaat.
Het godsdienstig beginsel, dat in ons land slechts in ver-
ï schillende zelfs onderling zeer afwijkende vormen kan leven,
wordt er in hooge mate mede gediend, dat het zeer algemeen _)
jg, tot zijn regt kome, dat het aantal züner belanghebbenden en j
il belangstellenden grooter worde.
j Moet het vorenstaande strekken om het door mij ‘
ingenomen standpunt te verklaren, en moest ik daarom
j trachten -­ zij het in korte trekken - duidelijk te maken, [
j hoe ik mij de verhouding van den tegenwoordigen Neder- (
Y landschen staat tegenover de Godsdienst, en dus tot de
` binnen zijne grenzen bestaande kerken en kerkgenoot-
schappen, als te zamen de Godsdienst vertegenwoordigende,
denk, ik had daarbü gelegenheid er op te wijzen, hoe in ons
land door mannen van het woord en mannen van de pen
,, wordt verzekerd, dat men zich de moeite niet behoeft te
geven over die verhouding na te denken, of ze te précie
seren omdat ..... ja, omdat die verhouding eenvoudig
niet bestaat en niet bestaan moet; dat, zoo er nog het
een en ander bestaat dat van eene zekere verhouding de
V blijken draagt, dit allengs moet verdwijnen. om voor een
totaal ignoreren van de zijde van den staat plaats te maken
Deze meening door vele vrienden van den modernen staat
L in opregtheid en te goeder trouw uitgesproken, werd met.
vreugde begroet door hen, die van dien staat gezworen
vijanden zijn.- Zij, die door hun kerkelijk standpunt geen `
vrede kunnen hebben met de toestanden, geläk ze zich na
j 1789 ontwikkeld hebben; zij grijpen die woorden gretig aan en l
in onderschrijven ze. Ziedaar, roepen zü, uwen modernen staat
i naarwaarheid geschetst; van godsdienst geen spoor; voor
den modernen staat bestaat ze zelfs niet, alleen de men-