HomeEen woord over het anti-schoolwet-verbondPagina 9

JPEG (Deze pagina), 453.43 KB

TIFF (Deze pagina), 3.27 MB

PDF (Volledig document), 10.36 MB

‘ 7
_ ,,De inrichting van het openbaar onderwijs wordt,
met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen ,
door de wet geregeld.
- ,,Er wordt overal in het van overheidswege
V voldoend openbaar lager onderwijs gegeven.
· ,,Het geven van onderwijs is , behoudens
het toezicht der overheid, en bovendien, voor zoo-
K ver middelbaar en lager onderwijs betreft, behou-
d dens het onderzoek naar de bekwaamheid en zede-
, lijkheid des onderwijzers, het een en ander door
1 de wet te regelen.
‘ ,,De Koning doet van den staat der hooge-,
middelbare- en lagere scholen jaarlijks een uitvoerig
‘ verslag aan de Staten­Generaal geven.”
` Reeds de eerste alinea: ,,het openbaar onderwijs is
j j een voorwerp van de aanhoudende zorg der rege-
ring ,” leidt in de praktijk dikwerf tot nadrukkelijke
tegenwerking van het bijzonder onderwijs. Er zijn
b. v. dorpen in ons land, waar de betrokken auto-
I l riteiten zoo ver gaan in hunne ,,aanhoudende zorg
voor het openbaar onderwijs,” dat zelfs, bij
lj het verkoopen van pereeelen, trachten te verhin-
li deren dat men terrein machtig worde om er eene
bijzondere school op te kunnen bouwen.
Geef ik eehte1· gaarne toe dat zulke dingen
i geschieden door den ijver van lien die, volgens
K de fransche uitdrukking, sterker partij trekken
‘ voor den Koning dan de Koning zelf doet; - de
eigenlijke hartader der bestaande schoolregeling in
ons land ligt niet in de ec1·sác,_. maar in de zlcrrlw
alinea. Deze: ,,er wordt overal in het rijk van
overheidswege voldoend openbaar lager onderwijs
gegeven,” schenkt aan het openbaar onderwijs een
` voorrang, die op den duur elke loyale concurrentie