HomeEen woord over het anti-schoolwet-verbondPagina 7

JPEG (Deze pagina), 471.21 KB

TIFF (Deze pagina), 3.21 MB

PDF (Volledig document), 10.36 MB

4 5
len. Maar het leiden van de jeugd tot den eenigen
Heiland geschiedt op de 0PG11lJ3,1'B, neutrale school
ï in strijd met de wet. Daarom zal die wet, naar-
Z mate een jonger, meer modern geslacht van onder-
wijzers en van personen met het ·toezicht op de
, scholen belast, de ouderen vervangt, telkens juister
worden uitgevoerd; en onder de bewering van
­ ,,Christelijke" deugden aan te kweeken, gaat de
openbare school telkens mee1· de kinderen opvoeden
j in den geest van het modernisme. De meening,
‘ dat ook de openbare school de jeugd ,,Christelijk"
· opvoedt, geeft aan die school ontelbaar vele kin-
Y deren van ouders, die hun kroost geenszins zouden
willen toevertrouwen aan eene school, die zulk
,Q eene verzekering in zake de opvoeding niet uitsprak.
t En toch, hoe weinig kan de openbare school, in
j waarheid, -- naar de wet, - beantwoorden aan
ij het programma, dat zij geeft, als opleiding tot
,,Cl1ristelijke” deugden belooft! -­­ Telkens neemt
het aantal toe van de dingen, die anderen ergeren,
t door dat het verschil van standpunt, van blik op
l godsdienst en geschiedenis, grooter wordt. Telkens
j luider klinkt dan ook op de openbare school den
Q onderwijzer de eisch in het oor, dat hij zivijge,
l opdat hij toch niemand ergere. Indien de onde1·­
! wijzer nu al niet, onwillekeurig of opzettelijk zich
uitsprekende, aan de ,,Christelijke” deugd een ge-
heel anderen grondslag tracht te geven dan zij
heeft naar de H. Schrift, moet minstens het be-
ginsel telkens meer verzwegen worden, waaruit de
j ,,Christelijke” deugd voórtspruit. ­-· Maar de open-
· bare gemengde neutrale school, dus voert men ons
s tegen, kan immers niet anders handelen! Yan meer
‘ dan één kant heklaagt men zich ook nu dat die school,
s