HomeEen woord over het anti-schoolwet-verbondPagina 6

JPEG (Deze pagina), 487.81 KB

TIFF (Deze pagina), 3.21 MB

PDF (Volledig document), 10.36 MB

Q .
lens met betrekking tot de godsdienst worde ge-
ergerd. Wïij e1·kennen gereedelijk dat de staat in ‘
zijne scholen niemand e1·geren mag, en ieders gods- ï
dienstige gevoelens moet trachten te eerbiedigen. I
Doch wij beweren, ­­ en de staat kent ons toch
zeker het recht van bestaan toe, even zeer als b.v. .
aan Israëlieten en ROO1]JSC‘ll·I{€l.l3l10ll6l{6I1, - dat het
aankweeken van ,,alle Christelijke deugden” niet
mogelijk is, waar, uit schroom om andersdenkenden
te ergeren, gezwegen moet worden over den wortel,
waaruit die deugden voortkomen. Werkheiligheid, 1
eigenwaan en miskenning van Christusivloeicn onzes ·
inziens voort uit het ,,opzettelijk” aankweeken van »
Christelijk geheeten deugden, bij ,,opzettelijken”
voorbijgang van haar beginsel. Wij beklagen er ons ,Q
over dat de staat, de opleiding tot ,,Christelijke”
deugden belovendc, uit vrees om anderen te erge- j
ren, het ,,Christelijke” niet tot zijn recht laat jj
konrcn, en ons ergert, door behulpzaam te zijn aan
de verbreiding van een Christendom, waarbij de
Christus ontbreekt, een Christendom, dat deugd
wil, maar niet op den wortel van ’t geloof gewas-
sen , - naar onze overtuiging momle éwcZ<Q2cazcZaaác, j
modernisme. Y-
lk ontken niet dat nog op verscheiden openbare ë
scholen het onderwijs gegeven wordt door besliste
Christenen. lk wil het openlijk uitspreken dat op
meer dan eene openbare school de jeugd onder
den adem des Evangelies verkeert. lün ik verheug er
mij te zeer over, wanneer Christus gepredikt wordt,
ook onder een becleksel, dan dat ik persoonlijk den
arm der wet zou willen inroepen om het levende t
Christendom , hoewel dan ook eene ergernis voor de s
ongeloovigen, te verbannen van die openbare scho- ‘
s