HomeEen woord over het anti-schoolwet-verbondPagina 4

JPEG (Deze pagina), 499.17 KB

TIFF (Deze pagina), 3.22 MB

PDF (Volledig document), 10.36 MB

landgenooten trad mee1· dan een lid van ons Ver- §
bond op ; vragende dat ieder, die eene andere,
minder overheerschende inmenging van den staat,
in zake het onderwijs, wil, medewerke opdat wij ‘Q
tot eene andere regeling van het onderwijs komen i
mogen! - Over het algemeen echter sloot zich ten
onzent bijna alleen aan wie van positief-Christelijk °j
schoolonderwijs voorstander is. Gij vergunt mij
dan ook zeker wel, dat ik thans uit {Mt oogpunt J
de zaak beschouw, en er rekenschap van geef
waarom ik, als voorstander van positief-Christelijk ~
schoolonderwijs, lid werd van het Anti-Schoolweb
Verbond. W
Wij begeeren, mijne vrienden, dat het school- ii
onderwijs, aan ons kroost gegeven, beslist gods-
dienstig, positief­Christelijk zij. Wij verlangen
voor hen een schoolonderwijs, onafscheidelijk ver- gj
bonden met hunne opvoeding; en daar wij als de
ware opvoeding alleen die beschouwen, welke onze F
kinderen poogt te leiden tot den Heiland, wenschen j
wij, dat de Bijbel de grondslag der opvoeding zij
ook in de 'school. Al merken wij het onderwijs
in de leerstellingen onzer godsdienst, -­ het eigen-
lijk gezegde godsdienst-onderwijs, - aan, als tot het l
gebied der catechisatie te behooren; het school-
onderwijs wenschen wij aldus te zien ingericht, dat
het aan de beslist Christelijke opvoeding dienstbaar i
zij. Uit gehoorzaamheid aan den Heer en uit j
dankbare wederliefde tot Hem, evenzeer als uit {
liefde voor onze kinderen, wier geestelijk, eeuwig ;
heil ons niet minder ter harte gaat dan hun tijdelijk
belang, arbeiden wij aan de oprichting en instand-
houding van ,,Christelijke” scholen. En onze vurige Y
l
I