HomeEen woord over het anti-schoolwet-verbondPagina 22

JPEG (Deze pagina), 367.84 KB

TIFF (Deze pagina), 3.20 MB

PDF (Volledig document), 10.36 MB

20
l
mensch gesproken uit zoo onaanzienlijken oorsprong
ontstaan, heeft steeds verde1· en verder zijne mach- L
tige werking doen ondervinden.
Niemand werpe ons tegen, dat toch maar zoo f
weinigen van de beschaafd genoemden en van de r
grooten der aarde met ons instemmen. Het ,,niet
vele wijzen en niet vele edelen” van Paulus kent i
gij; en toch heeft het Evangelie de volkeren aan j
zich onderworpen, en heeft het, reeds achttien `
eeuwen lang, personen en natiën tot wedergeboorte J
en leven gebracht. "'
Niemand late zich aftrekken door de bedenking,
dat onze bondgenooten de schamelsten zijn in den
lande: Neerlands echte zonen schamen zich den
geuzennaam niét. -
Mocht maar ons leven pleiten voor de oprecht-
heid, waarmede wij het Evangelie als het blijde ·
woord dcs levens voor ons zelven hebben leeren V
belijden, en het begeeren te zien aannemen door
onze kinderen. De Heer geve ons te wandelen .
als kinderen des lichts! Dan gaan wij, in Hem
gesterkt, de toekomst tegen, huis en vaderland, kerk _
en school biddende Hem opdragende, wiens Ko-
N ningrijk komen zal.
a
gl ‘