HomeEen woord over het anti-schoolwet-verbondPagina 20

JPEG (Deze pagina), 463.61 KB

TIFF (Deze pagina), 3.31 MB

PDF (Volledig document), 10.36 MB

1 i r
j , {
l F
18 )
E
verzoeken die hinderpalen uit den weg te ruimen, li
j welke juist door haar weg te nemen zijn? ?
En wat het ,,oefenen van invloed op de ver-
kiezingen” betreft: in den Gemeenteraad, de Pro-
vinciale Staten, de Staten-Generaal ziet gaarne _
mannen optreden, die zieh het belijden `van het
Evangelie en het arbeiden aan de dingen van het
Godsrijk niet schamen. WVelnu, arbeidt mede daar-
aan! Kiest mannen, die een hart hebben voor het
Christelijk onderwijs. Gebruikt daartoe geene mid- j
delen, die niet durft bezigen, denkende aan ‘
uwe verantwoording voor den heiligen Alwetende.
Laat ons liever vallen met eere, dan overwinnen
door list. Onreehtvaardig verkregen goed gedijt,
ook op het terrein van den staat en de staats- _
regeling, niet. Maar laat het terrein niet, uit vad-
zige of ziekelijke traagheid, aan den bestrijder uwer g
beginselen over. ·
Cf ik dan onze overwinning verwacht van deze
middelen? - O, neen: haar verwacht ik van den j
j Heer, die de tijden in Zijne hand heeft, en die
l de harten ook der koningen als waterbeken lei- l
j den kan naar Zijnen wil. Maar Hij wil dat wij
al wat onze hand vindt om te doen, verrichten
zullen met al onze macht. De Heer moet den
wasdom geven, maar aan Paulus is het planten,
aan Apollos het nat maken als taak door Hem
aangewezen.
Neen, ik zie zelfs geen spoedigen triuinf
van onze beginselen te gemoet. Maar als de
weduwe, telkens weer sineekende, ten slotte
zelfs den onrechtvaardigen rechter vermurwde, dan
wo1·d ik aangespoord om te volharden, om ondanks jl

. ci ,