HomeEen woord over het anti-schoolwet-verbondPagina 2

JPEG (Deze pagina), 387.23 KB

TIFF (Deze pagina), 3.20 MB

PDF (Volledig document), 10.36 MB


l ]n eene bgeenlcomst van leden onzer ajïleeling, 22 Jan.jl.
alhier gehouden, besprak ik het AntzïSchoolwet­ Verbond. Aan tl
het verlangen, om het toen, naar aanleiding van eene schets,
gesprokene, ter meerdere bekendmaking van ons streven, in het
licht te geven, meende ik te moeten voldoen. Zoo nauwlceurzg
’tmg)' mogeltïk was, geef ik hier daarom de toespraak van v
22 Jan. terug. `
Over den aard van het door ons verlangde Chr2stelg)'k
onderwijs, en over de redenen waarom wg dit vragen van de I
School, heb ik mg slechts zeer kort uitgelaten, omdat ik daar- !
over uitvoeriger handelde in eene toespraak, 17 Jan. jl. te
Leeuwarden gehouden, en onder den titel van ,,Een woord over ’
Chrz`stelg)`k school0nderzog)'s" bg' den uitgever dezes voor weinzge
dagen ter perse gelegd. ’tZg` mg vergund den belangstellenden «
lezer naar die toespraak te verwgzen. -
Jlocht de zaak van het onderwgs, zonder verdachtmaking
van de tegenstanders, behandeld worden met al den ernst dien ,
zgï verdient! Iïangt niet, naar den mensch gesproken, van de
School de toekomst af van Neerlands jeugd? En wordt die ­.
jeugd niet welhaast Neerlands volwassen bevolking?
Laat ons, die als voorstanders van het Chrz'stel;)`k school- V
onderwgïs optreden, den strgkl voeren, gedrongen door ’t geloof ,
heil verwachtende van Hem, die de heilige Iïloorder der gebeden
ts, en bezield van de vurige begeerte, dat zgn Koningrgjlc kome! s ,
Gnoxmomz, J. A. G. v. W.
17 Februari 1873.