HomeEen woord over het anti-schoolwet-verbondPagina 19

JPEG (Deze pagina), 477.07 KB

TIFF (Deze pagina), 3.21 MB

PDF (Volledig document), 10.36 MB

ä 17
j diepe overtuiging het volk bezielt, kan de over-
winning zegenrijk en duurzaam zijn. Indien de
a leden van ons Verbond, in stede van den tijd
j pp met geheel nuttelooze gesprekken te verbeuzelen ,
vi met elkander en anderen over het Christelijk onder-
j wijs en de overige hoogste belangen van ons volk
j spreken, zal wie zelf overtuigd is ook anderen
kunnen winnen. Laat wie meerder kracht of grooter
{ talenten ontving, optreden in ruimer kring.
j En zulk een geleidelijk bewerken der publieke
t opinie, der diepe volksovertuiging, wie kan het
. wraken?
,,Het petitionnement bij de overlieid” is het
5 in request uitspreken van onzen wensch, opdat
Q de overheid er ondubbelzinnig op gewezen worde.
l Het reglement van ons Verbond bepaalt dat tot
dit petitionnement niet zal worden overgegaan dan
if bij besluit van eene Algemeene Vergadering, en
in geen geval. vóór dat het aantal leden van het
; Verbond tienduizend bedraagt; en dat een voorstel
om tot petitionneeren over te gaan niet behandeld
‘ wordt, tenzij uitgaande van of overgenomen door
l het Hoofdbestuur. -­-lk verheug mij er over dat aan
’t Hoofdbestuur zooveel macht in dezen gegeven is.
ti Y/Vie hoog op den toren staat, kan beter het ter-
rein overzien dan wie zich beweegt in de vlakte;
i en het overzien van het terrein is tot het krachtig,
p eendrachtig, tijdig optreden zeer wenschelijk. En
j wie weet dat onze Grondwet ons het recht van
I petitionnement geeft; wie gelooft dat het kenbaar
maken van onze wensclien, in de ordening Gods,
` mede een middel is om ons te doen verwerven
» wat wij begeeren, -­- hoe zou hij niet, waar het
de hoogste aangelegenheden geldt , de overheid