HomeEen woord over het anti-schoolwet-verbondPagina 17

JPEG (Deze pagina), 456.66 KB

TIFF (Deze pagina), 3.21 MB

PDF (Volledig document), 10.36 MB

15 “
ä werd verklaard ook voor de kinderen uit Hemmen , en
ä Hemmen dus ontheven word van de kosten aan de
ij oprichting en onderlrouding van eene eigene openbare
jj school verbonden , daar te Hemmen r·eeds voldoende
F openbaar onderwijs gegeven werd. Voor die over·-
j eenkomst werd jaren lang 50 ’s jaars door Hem-
, men aan Valburg betaald. Nooit echter ging een
kind uit Hommen naar de school te Zetten; wel
had het omgekeerde plaats. Daar f 60 te veel
il was voor de kleine gemeente llemmen, wier geheele
'I inkomen f BOG ’s jaars bedraagt, worden pogingen
F aangewend om eene minder bezwarende overeen-
· komst met Valburg te sluiten. Toen dit mislukte,
sloot de gemeente Dodewaard het voordeelige con-
tract tegen 4,0 ’s jaars.-Gij zult zeggen, dat dit
toch voor Hennnen veel voordeeliger is dan eene
D 'eigene, overtollige openbare school te hebben; maar
· als betaling voor in de werkelijkheid niet genoten
" diensten is het nog wel wat te veel. lin toch
. weer, gelukkig llemmen, dat het aldus tot nu toe
,,voldoende" voor u werd gerekend!
r M. ll.! indien zulke ongereclrtigheden rr er·geren, -
‘ dan vraagt gij vermoedelijk met mij dat de heil-
looze 3** alinea van art. lille geschrapt worde.
Yerwondert u althans niet dat ik toetrad tot het
Anti-Sclroolwet-Verbond, welks eerste artikel luidt:
,,llet doel van het Anti­Schoolwet­Verbond is het
verkrijgen van eene wijziging van art. lflïh der
Grondwet, waardoor liet L°7'{7«‘2 onderwijs rcycl en
het söaaáeonclerwijs acmvuláiag kan worden.
Doch, dus roept iemand mij toe, betreden wij
aldus het veld der politiek niet, waarvan wij, als
Christenen, liever ons onthouden moesten?