HomeEen woord over het anti-schoolwet-verbondPagina 16

JPEG (Deze pagina), 476.01 KB

TIFF (Deze pagina), 3.21 MB

PDF (Volledig document), 10.36 MB

l
l
144
geen onzaligen wrevel in het leven roept. Gij i
noemt zulk een ,,voldoend" zorgen voor het open- ll
bare onderwijs schandelijk onrecht aan het bijzonder
onderwijs gepleegd.-Maar verwondert het u dan
dat er een Anti-Sehoolwetïlerbond in het leven «’
geroepen is? j
Een enkel ander voorbeeld, ten bewijze dat het t
Christelijk onderwijs, waar het de liefde der ge-
meente heeft, vaak over veel breeder terrein zijne
kracht ontwikkelt dan het staatsonderwijs; en daarom
ook ten bewijze, dat het onverstandig is het ,,overal” 'j
oprichten van staatsseholen als den uitnemendsten i
weg tot het algemeen maken van kennis aan te »
prijzen.-Gij kunt immers de ouders niet dwingen
om de kinderen naar de openbare school te zenden?
Te Yllelsrijp 95 kinderen, in de termen
vallende van de school te kunnen bezoeken. 9
hunner zijn nog niet gevaccineerd, of nog even «
beneden de 5 jaar. - kinderen bezochten de t
openbare school. Op 16 Jan. 1372 werd echter J
de Christelijke school geopend. 451 kinderen ver-
lieten dadelijk de openbare school; 1 bleef haar nog
l 14l« dagen bezoeken. Die Christelijke school telt ’
thans 86 kinderen, en de openbare school wordt,
j sedert een jaar, alleen bezocht door de 3 kinderen
van den onderwijzer.
l Eene enkele proeve van anderen aard, die een
· blik doet slaan in de eigenaardige gevolgen, welke
de door ons besproken SC alinea van art. 19/-L
somtijds heeft.
Bij de invoering der 1Vet op het lager onderwijs
sloot de gemeente Hemmen met de gemeente Val-
burg eene overeenkomst, waarbij de openbare school
van Zetten (onder Valburg behoorende) toegankelijk