HomeEen woord over het anti-schoolwet-verbondPagina 15

JPEG (Deze pagina), 465.84 KB

TIFF (Deze pagina), 3.24 MB

PDF (Volledig document), 10.36 MB

‘ 13
ii
maakten gebruik van haar. Op 1 Jan. 1870 is
i daarop eene openbare school te Schraard geopend,
l waartoe een hoofdelijke omslag van 700 de mid-
j delen verstrekte; - natuurlijk boven de som voor
het stichten der school (circa f 5000) benoodigd.
· 3 kinderen uit de gemeente gingen naar die open-
bare school over, en bleven er eenigen tijd. En al
is het waar, dat thans al de 07 kinderen, die te
Schraard in de termen vallen van de school te kun-
Y nen bezoeken, op de Christelijke school gaan; toch
ii maken eenige kinderen van elders, uit VVitmarsum en
Arum, gebruik van de openbare school van Schraard;
j en niemand kan ,,de overheid" te Schraard ver-
wijten, dat zij voor het ,,openbaar lager onderwijs"
`1 niet ,,voldoende" gezorgd heeft.
1n het friesche dorp Gaast werd op 1 April
1369 de Christelijke school ingewijd; 445 kinderen
g bezochten haar. Op 1 Juli 1872 werd de staats-
school geopend. Geen der ouders te Gaast zond
( er zijn kind henen. 1Vel bezoeken thans van de
‘ ongeveer 60 kinderen, die in de termen vallen
van de school te kunnen bezoeken, 43 de bijzondere
school; - maar een dozijn kinderen, gaan naar de
openbare school, van welke 2 tot de Hervormde
gezindte behooren en de overigen lt. Katholiek
zijn. - ls het dan niet billijk, dat de overheid,
natuurlijk bijna geheel ten laste van. hen die zelven
hunne Christelijke school onderhouden, voor die
12 eene flinke school bouwt? Zorgt de overheid
niet ,,voldoende” voor het ,,openbare” onderwijs
te Gaast? -
Mijne vrienden, vindt in die dorre vermel-
, ding van schier gelijke geschiedenissen iets dat u
pijnlijk aandoet. Gij vraagt of aldus de overheid