HomeEen woord over het anti-schoolwet-verbondPagina 14

JPEG (Deze pagina), 472.86 KB

TIFF (Deze pagina), 3.24 MB

PDF (Volledig document), 10.36 MB

12 i
ri
openbaar lager onderwijs" zorgt, het antwoord ver-
nemen -- in hare (Zwalm.
Enkele staaltjes mogen het ,,overal”, ,,voldoend” j
en ,,van overheidswege" eenigszins toelichten. j
1n het friesche dorp Vl/`ons werd op 1 Mei _
l 1867 de Christelijke school ingewijd. Zij werd
bezocht door 83 kinderen, waaronder 2 van elders
en enkelen die, meer dan gewoonlijk aan den
onderwijzer gehecht, langer dan in den regel ge-
schiedt, ter school gingen. Den 1'/@11 lYov. 1860 *2
is echter te lVons eene staatsschool geopend, j
waarvoor, nadat de oprichting dier school ongeveer
f 6000 gekost had, een hoofdelijke omslag van
800 ’s jaars de vereischte middelen verschafte. L
Toen die staatsschool geopend werd, plaatste niet jl
een der ingezetenen van `Wons er zijn kind op.
1n Maart 1870 kwamen de 2 eerste leerlingen op
, die school ; later kwamen er nog 3 bij ; het getal
klom eindelijk zelfs tot een klein dozijn. Het is i
waar, dat die 2 eerste leerlingen niet van de bij- «
zondere school te lhlons, doch van eene naburige
school naar Vïons werden verplaatst; en dat de
volgende leerlingen uit lüngwier, Witmarsum, Lon-
gerhouw, Tjerkwerd en Arum kwamen. -­ Het is
‘ waar, dat van de bijna 60 kinderen, die in de
termen vallen van ter school te kunnen gaan, 65
kinderen de bijzondere school bezoeken; maar de
openba.re school is e1· toch op berekend om al de
kinderen der gemeente te kunnen bergen. 1s nu
niet te 1Vons ,,van overheidswege” ,,vo1doende”
voor het ,,openbare onderwijs” gezorgd.?
ln het friesche dorp Schraard werd op 1 J uni g
1867 de Christelijke school ingewijd; 70 kinde1·en