HomeEen woord over het anti-schoolwet-verbondPagina 13

JPEG (Deze pagina), 458.35 KB

TIFF (Deze pagina), 3.21 MB

PDF (Volledig document), 10.36 MB

ll
`
i dus voert men tegen. - Vl/vel, ik wil onze
school aan niemand opdringen. Alleen wensch ik
dat de ouders, die scholen in hunnen geest ver-
langen voor hunne kinderen, even als zelven
seholen naar hunnen zin oprichten en onderhouden.
Laat de staat maar streng toezien dat het onderwijs
degelijk zij, de onderwijzers bekwaam en zedelijk,
de schoolgebouwen naar den eisch der gezondheids-
leer ingericht; -- doch laat hein niet ijveren,
om scholen op te richten, dan wanneer de particu-
liere krachten van vereenigingen of van zelfstandig
optredende onderwijzers te kort schieten, of onge-
bruikt gelaten worden; - en laat dan die staats-
,i scholen zoo uiterst neutraal zijn, dat zij zoo min
mogelijk eenige partij bevoorrechten.
ri Thans moet ,,de overheid" overal zorgen voor
Q het stichten en onderhouden van openbare scholen,
Q waar ,,voldoend" openbaar lager onderwijs van over-
_ lieidswege gegeven wordt. -­- Maar wat is ,,overal"?
ln elk gemeente? Of in elke buurtschap? Ook
waar de inwoners volstrekt niet gediend zijn van eene
j ten hunnen laste koinende openbare school? - lliat
li is ,,veldoend" openbaar lager onderwijs? ls het
,,voldoend”, wanneer op de openbare school plaats
is voor al die kinderen welke niet reeds op de
bijzondere scholen gaan? Of is ,,voldoend", dat
er plaats moet zijn op de openbare school voor
al de kinderen in de gemeente, ook al gaan zij
op de bijzondere school? Heeft dat ,,voldocnd”
ook betrekking op de meerdere of mindere grootte
en kostbaarheid der schoolgebouwen? - Mijne
vrienden, op al deze en soortgelijke vragen doet
de ,,overheid”, die voor het geven van ,,voldoend