HomeEen woord over het anti-schoolwet-verbondPagina 12

JPEG (Deze pagina), 491.97 KB

TIFF (Deze pagina), 3.21 MB

PDF (Volledig document), 10.36 MB

10
haar onderwijs de strekking heeft om tot ,,alle
Chris.telijke” deugden op te leiden. - De ,,Chris-
telijke” sehool echter moet uit de private beurs
der belanghebbenden worden gesticht en onder-
houden. Ik schaam mij niet te verklaren, dat zij,
j die het meeste belang stellen in de ,,Christelijke”`
opleiding hunner kinderen, meerendeels behooren
tot de minst gegoeden de1· gemeente. Toch moet,
om de onkosten te dekken, een betrekkelijk hoog
schoolgeld op de Christelijke school worden geheven.-
En al verklaart zelfs het jongste läegeeringsverslag,
dat het onderwijs op de bijzondere scholen de
vergelijking met dat op de openbare scholen over
het algemeen zeer wel kan doorstaan, - in uiter­ jl
lijke sierlijkheid moet onze school verre onderdoen
voor de staatssehool. Bovendien moeten de ouders, j
die voor het Christelijk onderwijs hunner kinderen
op de bijzondere school betalen, evenzeer in den i
vorm van belasting bijdragen voor de openbare _
school. Kan het dus anders dan dat wie in dezen
op twee gedachten hinken meestal beslissen voor
de zooveel goedkooper, sierlijke openbare school? j
ln den regel legt de bijzondere school alleen beslag *‘
op de kinderen van hen die beslist ,,rv0m·” ons zijn ; -
die ,,vziaZ-¢«jy<’m” zijn, naar het bekende beeld der
Schrift, worden voor de openbare school gewonnen.
l*ln ziet dat ontelbaar velen die, als er sprake
is b. v. van Indie of Frankrijk eene schoolopvoe-
ding vragen, welke de jeugd tot het aannemen
van het apostolisch Christendom begeert op te
leiden, desniettemin a.an onze openbare school bij
voorkeur de kinderen ovzscs volks toevertrouwen.-
Maar indien de ouders nu eenmaal niet gediend
willen zijn van uwe Christelijke scholen, wat dan?-­-