HomeEen woord over het anti-schoolwet-verbondPagina 11

JPEG (Deze pagina), 462.08 KB

TIFF (Deze pagina), 3.21 MB

PDF (Volledig document), 10.36 MB

9
de staatsschool minstens, naar ons inzicht, dood-
gezwegen wordt.
E Laat mij mogen wijzen op een en ander, waar-
A door deze alinea onze Christelijke school het voort-
bestaan uiterst bezwaarlijk en op vele plaatsen nage-
noeg onmogelijk maakt. En heeft elke richting,
die levenskracht bezit, begeerte en behoefte om
j haar invloed al verder en verder te doen geldcn,--
niemand duide mij de openhartiglieid ten kwade,
waarmede ik uitspreek wat eene zekere politiek
‘ misschien liever verzwijgen zoude: - deze alinea
verhindert die krachtige uitbreiding der Christe-
lijke school, va.n welke wij zooveel zegen verwach-
ten voor onze natie, en welke door den in zake
­ de godsdienst zich neutraal verklarenden staat niet
mag worden belemmerd.
De openbare school wordt uit de openbare kas
betaald, uit de gemeentefondsen. Door middel
van een hoofdelijken omslag dekt de overheid,
I indien de andere haar ten dienste staande gelden
j niet voldoende zijn, de onkosten aan het ,,van
pi harentwege geven van voldoend openbaar onderwijs"
ïi verbonden. make de gebouwen zoo fraai zij
l maar wil, ook geheel noodelooze opsiering niet
ontziende; zij bepale dat het onderwijs kosteloos,
gratis, gegeven zal worden ook aan de kinderen
van wie het goed betalen kunnen, - al pleiten
j noch menschenkennis noch ondervinding er voor,
E dat het meest op prijs gesteld en het trouwst
gebruikt wordt wat niets kost; - het doet er niet
toe: de overheid verschaft zich uit de belastingen
en den hoofdelijken omslag gemakkelijk het door
haar verlangde geld. Zij verzekert bovendien dat