HomeEen woord over het anti-schoolwet-verbondPagina 10

JPEG (Deze pagina), 499.79 KB

TIFF (Deze pagina), 3.21 MB

PDF (Volledig document), 10.36 MB

8
van het bijzonder onderwijs onmogelijk maakt.
Even veel woorden, waarop gij in deze alinea _
nadruk kunt leggen, even zoo veel voetangels en j
klemmen.
j Eigenlijk wordt door deze alinea aan ëddö a.nd.ere
richting dan die der staatsschool de gelegenheid
benomen om, naar wensch, op het gebied van het
onderwijs hare kracht te ontwikkelen. lk treed r
hier echter niet op, om aan te wijzen welk verzet
mijns inziens aan het beginsel, in deze alinea
uitgesproken, geboden moest worden door de echt- t
liberale richting, wanneer zij erkent dat de staat
de eene partij zijne1· leden in zake het onderwijs
niet mag bevoorrechten boven de andere. Evenmin ‘
wil ik uitvoerig aantoonen hoe deze alinea het
omlcrzvjs als öeclrjy, - dat is het oprichten en
onderhouden van scholen door particulieren, die `
daarin hun middel van bestaan vinden, zonder
rechtstreeks van eenig bestuur af te hangen, -­ in
toenemende mate belemmerd heeft. Is uit een
opvoedkundig oogpunt de zelfstandigheid, ­- ik zeide l
bijna de onafhankelijkheid, -­- van den geschikten j
bestuurder der school uiterst wenschelijk; -­ en f
is concurrentie, vrije mededinging, op elk gebied g
heilzaam ; - de staatsschool maakt door deze alinea l
de concurrentie op het gebied van het lager onder~
wijs eigenlijk niet mogelijk. ,,Er wordt overal in
het rijk van overheidswege voldoend openbaar lager
onderwijs gegeven ;” dus wanneer van overheidswege
overal voldoening is gegeven aan de behoefte aan i
lager onderwijs, - staat verder het terrein open,
o. a. voor hen die in gemoede overtuigd zijn dat
de schoolopvoeding, tot heil van ons kroost, moest
uitgaan van dat positief­Christelijk beginsel, dat op