HomeEene rede over nationale educatie beschouwd als nationale plichtPagina 7

JPEG (Deze pagina), 820.88 KB

TIFF (Deze pagina), 8.08 MB

PDF (Volledig document), 11.17 MB

ii
En hunne capaciteit van nattigheid in het geheel nog niet
uitgeput. Op het oogenblik achten de scholen het tot eene eer,
wanneer zij een zeker aantal leerlingen kunnen doorbrengen en
eenige weinige prijzen en certificaten kunnen Ioehalen.
De tnd zal komen, zooals ik hoop, dat de scholen niet zullen
tevreden zijn alvorens bijna al hunne leerlingen door het examen
zullen komen en ten minste de helft der prijzen zullen behalen.
Totdat de scholen het tot haar plicht zullen achten al haren
leerlingen naar het examen te zenden, zal de ware hoogte van
deze examens niet bereikt zijn; ja, ik vrees dat het doel ge-
vaar zal loopen, indien deze examens de schoolmeesters aan-
sporen om te trachten naar de voortreflelijklieid van de weinigen,
in plaats van naar de gemiddelde voortretlelnklieid van al hunne
leerlingen te dingen.
En niet alleen scholen zullen profiteren van deze examens, maar
ook huiseducatie zal er baat bij vinden; vooral de huiseducatie der
` meisjes. Veroorloof mij dat ik hier mijne eigen ervaring te berde
brenge. Daar er tot hiertoe geen goede school voor meisjes in
Oxford was tik kan met genoegen zeggen dat er deze week eene
, lioogere school voor meisjes zal worden geopend), liet ik mijne
' kinderen te huis onderwgzen; maar ik zeide hun en ik zeide de
gouvernante dat ik ze alle jaren zoude laten examineren op deze
plaatselijke examens. Dit ontvlamde haren moed en gaf eene be-
paalde richting aan hare studien; zij begonnen voor haar werk liefde
te krijgen en niettegenstaande al het onvoldoende van huiscdueatie
was het resultaat zeer bevredigend. lk zond mhne twee oudste
L meisjes verleden jaar om geexamineerd te worden, hoofdzakelijk
jy om hare zwakke en sterke punten te leeren kennen; ik zond ze
mt, nu dit jaar als junior kandidaten; en als gg op de lijst ziet, die
V nu in uvve handen is, dan zult gij zien, dat zij er eene goede
plaats op innemen. lk zal haar toekomende jaar weer heenzenden
en zoo jaar achter jaar, totdat hare educatie geƫindigd is. ik kan
alle ouders verzekeren, die genoodzaakt zgn hunne kinderen te
huis te laten onderwijzen, dat hoe goed ook de gouvernanten zijn,
deze examens eene nuttige richting en eene doeltrellende emulatie
zullen geven en eene schoone belooning zullen zijn, zoowel voor de
leerlingen als voor de onderwijzeressen.
In *1857 had ik echter nog zelf geen belang in deze examens
en gn zult u misschien verwoiuieren, wat mij kon nopen van
Oxford naar Exeter te gaan. om er hij tegenwoordig te zijn en te
helpen in deze eerste proetiicming.
Nu, gij weet het, sedert vele jaren is educatie ons stokpaardje