HomeEene rede over nationale educatie beschouwd als nationale plichtPagina 5

JPEG (Deze pagina), 769.82 KB

TIFF (Deze pagina), 8.06 MB

PDF (Volledig document), 11.17 MB

<
Vnurrcüc van aan Vcrtalur.
Ik werd door het >>Handelsblad" op de Rede van den beroemden
V Philoloog Max lllilller opmerkzaam gemaakt en besloot dadelijk eene
copie van die Rede te laten komen, omdat ik kon vermoeden dat veel
` van het daarin gesprokene op Nederland van toepassing zoude zijn.
i In dat vermoeden heb ik mij niet bedrogen en toen dacht ik, dat ik
door vertaling eenig nut, hoe luttel ook, aan de onderwijsguaestie konde
; bijdragen. Van alle landen in Europa is er geen dat zoo veel analogie
met Holland heeft als Engeland. Beide zijn de lievelingskinderen van
de Reformatie en beide hebben aan haar hunne groote en beste ontwik-
keling te danken, beide stonden tengevolge der door deze Reformatie ge-
inaugureerde ))G8ClClClLb67lU7`ij·ll€ld,,, aan het hoofd der Civilisatie en der
Huinariiteit. W`el wij uithoofde onzer geographische kleinheid van
die trotsche positie eenigszins nedergedaald, maar wij blij'ven toch be-
trekkelijk eene goede plaats behouden en zullen, zoolang wij getrouw
blijven aan de overlevering onzer groote Voorouders, steeds in het leger
ix der geestontwikkeling en beschaving een voornaam strijder blijven en
medewerken tot de bevordering der heilige grondbeginselen van geest en
humaniteit. Al het goede wat ons van Engeland komt, zal dus bij ons
j volk een gereede ingang vinden en vruchtdragend groeijen op onzen
i sgmpathischen bodem. Door vrijheid en verstandige ontwikkeling zijn
i wij tot eene der bloeijendste Naties der wereld geworden, maar zooals
eens een Fransch edelman zeide >>Noblesse oblige" zoo is het ook onze
t groote plicht te zorgen dat wij geestig den rang behouden, waarop wij
geplaatst zijn. Dit kan slechts geschieden door >>Onderwijs" door
degelijk en uitgebreid »Onderwijs" in den volsten zin van het woord.
i Laat ons niet terugdeinzen voor moeijelijkheden of kosten, maar door-
drongen worden van de waarheid, dat niets een volk meer kan ver-
hejen, zij het in geluk en tevredenheid, zij het in materieel welvaren dan
goed en algemeen onderwijs, en wel onderwijs geheel in overeenstemming
j met de beschaving van den tegenwoordigen tijd. Laat de stem voor