HomeEene rede over nationale educatie beschouwd als nationale plichtPagina 15

JPEG (Deze pagina), 744.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 11.17 MB

‘ ·` 1 1 1 i waa fly"
i l
iv
11
, Het kan lang duren vóór dat deze overtuiging bij het volk wakker
zal zgn, maar hoe hooger uw ideaal van Nationale Educatie hoe
beter. Een man zonder idealen is een arm wicht; een volk zonder
Nationale idealen is nog armer! Ik hoor dikwgls zeggen, Engeland
, moest voor Nationale educatie doen wat Duitschland er voor ge-
' daan heeft, wat Italië er voor doet. Neen, dat is lang niet ge-
! noeg. VVg hebben ons best in Duitschland gedaan, maar ons beste
jj werk is maar armzalig. Onze moegelgkheden zgn ontzaglgk Wie
i zal betalen voor schooimeesters, zooals zg het behooren te zgn?
i De grond van het grootste gedeelte van Duitschland is onvrucht-
I baar, en daarom zal het land nooit rijk zgn. Buitendien, wg mogen
doen wat wg willen, wg zullen altgd wonen tusschen twee anta-
[ gonistische volken: Frankrijk aan den eenen kant en Rusland aan
i den anderen kant, en zullen steeds onze beste krachten aan zelf-
! verdediging moeten wgden. Er bestaat onder de Duitsche staats-
‘ lieden het sterkste gevoel, dat de grootste pogingen zullen moeten
worden aangewend tot verbetering onzer Nationale Educatie, maar
i wat wg er noodig voor zullen hebben en waarschgnlgk niet voor
zullen krggen is een langjarige vrede, en een Bismarck en von
! Moltke te zamen gesmolten in een minister van publiek onderwijs!
j Gg hebt in Engeland alles, en er is geen grond waarom uwe Na-
! tionale Educatie niet zoo ver boven die van Duitschland zoude staan,
als die van Duitschland boven de Nationale Educatie van China staat.
Gg hebt geld, gg hebt vrede, gg hebt publieken geest, gij hebt,
wat het beste van al is, een praktischen godsdienst. Ik meen gg
doet nog een ding, hoe onaangenaam het u ook schgnen moge,
omdat gg denkt, het is de wil van God. Nu dan, leg uw geld
·, aan, benut uwen vrede, wekt uwen publieken geest op en over-
' tuig de wereld, dat half, drievierden, negentienden van ware,
‘ praktische godsdienst is Nationale educatie, verplicht, en indien het
{ zgn kan, kosteloos.
!
l
i
I
x`
i
F i
i