HomeEene rede over nationale educatie beschouwd als nationale plichtPagina 14

JPEG (Deze pagina), 933.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 11.17 MB

. ­ · ‘ |€
i ii
l '
·’ l io
-. i Maar bg al de besparing, die door gecombineerde scholen zoude i
kunnen gemaakt worden, zullen de onkosten nog zeer groot
zijn. Echter laat men het niet onkosten noemen, maar >>aanleg"
· en het is de beste en voordeeligste aanleg in de wereld. Dat heb
ik dikwijls gepreekt bg ouders, die dachten dat de educatie hunner ä
` kinderen te duur was. Ik zeg niet, dat educatie niet duur is, zij '
is dikwerf schandelgk duur. Niettegenstaande blgf ik beweren, {
dat het beter is zgn geld aan de beste educatie, die te verkrijgen gl
{ is, uittegeven, dan de kinderen een paar duizend guldens meer
j I natolaten. Dit moest men over en door het geheele land bespreken, ‘
totdat de Natie in het algemeen, die eigenlgk uit zooveel ouders i
bestaat, zal begrgpen dat het betere renten zal ontvangen van j
goede educatie, dan zelfs van de Engelsche fondsen. Dwaze ouders
I hebben de schulden der kinderen te betalen, zoo hebben dwaze f
naties te betalen voor gevangenissen en armhuizen, voor krank- l
zinnigengestichten, datgene wat ze zooveel beter uitgegeven hadden ‘
voor Nationale Educatie. Maar het is niet dat alléén. Iedere Natie Lg
is op dit oogenblik bezig, hare materieele positie door Nationale i‘
Educatie te verbeteren. En in dien vreedzamen, maar daarom I
V niet minder hevigen en gedetermineerden oorlog van commercieele i
concurrentie, in dien perinanenten internationalen strijd om het j
jj A IGVGI1, zal, zgt daarvan overtuigd, het slechtst gedrilde, het slechtst i'
onderwezen volk te gronde gaan. Een man in deze dagen die
niet lezen kan is gelgk aan een blinden man; een man die niet
schrijven kan, is gelgk aan een doofstomme. Zgn dat de man-
nen die Engeland wil voortbrengen? Toont aan het volk van En-
d _ geland, wat juist is en het zal het juiste doen. Is Engeland een
armer land dan Duitschland, Denemarken, Zweden, Rusland of .,
Italië? Als al die landen zich tot het uiterste belasten voor ver- l`
plicht en kosteloos onderwijs, mag dan Engeland zeggen, dat het ·
daartoe niet in staat is? Toen de slaverg moest worden afgeschaft {
heeft Engeland toen de kosten geteld? Toen de armee moest verlost je
worden van het stigma van koop, heeft toen het Parlement terugge-
»' deinsd voor het betalen der rekening? `Wat de kosten ook mogen j
ä zgn, vroeger of later zullen de scholen moeten worden losgekocht.
j Engeland kan in den oorlog een inkomenbelasting van achttien pence E
g in het pond sterling betalen en het eene kleinigheid noemen! weet, te
dat de plichten van den vrede, van den vrede, geschonken door eene I
algoede Voorzienigheid, even heilig zgn, als de plichten van den [
oorlog, en zoodra het volk eens zal doordrongen zgn van de waarheid
jj, dat Nationale Educatie, een plieht is, zullen zg zoo weinig denken
= die Nationale plicht te repudieeren als de Nationale schuld. j
iii
ii i ;
i· .
l. ‘ #
jl l ;
ïlliï a
u lr F
l `
‘ i l